Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Menu trái Desktop View
Amply Jarguar Pro 1506KM - Bluetooth - KOMI
Giá : Hết Hàng
Mô tả sản phẩm
Amply Jarguar Suhyoung PRO-1506KM Bluetooth

Cng ngh? m?i nh?t c?a hng Jaguar l ECHO PRO  mang ??n nh?ng m s?c sng r, m??t m nn r?t ph h?p v?i nhu c?u ht karaoke hay nghe nh?c . Ti?ng Bass m amply karaoke ny x? l r?t m?nh m?, g?n gng, m tr?m khng b? v?, m cao nghe khng b? cht cha, kh nghe nh? th? b?n s? th?a s?c nghe m l??ng to nh? ty thch .


+ Giao hng l?p ??t mi?n ph t?i TP HCM

+ S?n Ph?m Nh?p Kh?u b?i Cty Komi

+ B?o Hnh 02 N?m Chnh Hng

                            


Amply Jaguar Suhyoung PRO-1506KM Bluetooth l dng amply 4 knh th? h? m?i nh?t ???c hng s?n xu?t amply danh ti?ng Jaguar c?a Hn Qu?c m?i ??a ra th? tr??ng trong th?i gian v?a qua. Tr?i qua qu trnh nghin c?u, ch? t?o v c?i ti?n t? nh?ng dng s?n ph?m ? c th??ng hi?u t? tr??c nn h?a h?n ?y l dng s?n ph?m hay, ch?t l??ng cao nh?t .


+ ?i?m n?i b?t c?a amply Jaguar Suhyoung PRO-1506KM :

+ C tch h?p nh?n Bluetooth ?? pht nh?c

Jaguar PRO-1506KM Bluetooth l s?n ph?m amply karaoke chuyn nghi?p, ???c c?u thnh t? nh?ng linh ki?n cao c?p nh?t t?i Hn Qu?c, k?t h?p v?i s? sng t?o, kinh nghi?m dy d?n c?a nh?ng k? s? m thanh hng ??u c?a hng nh? ? c th? khai thc cng su?t m?t cch t?i ?u nh?t. Theo ?nh gi c?a nh?ng chuyn gia v? m thanh th Jaguar PRO-1506KM Bluetooth ny chnh l m?t s? k? th?a v pht tri?n t? 2 dng amply karaoke 2 knh n?i ti?ng c?a hng Jaguar l Jaguar PA-506N v Jaguar PA-506N GOLD .

V?i m?c cng su?t ??u ra ??t t?i 150W trn 4 knh lin t?c nn Jaguar PRO-1506KM Bluetooth c th? ?p ?ng ???c nhu c?u ph?i ghp v?i h?u h?t nh?ng ?i loa karaoke 2 ?i loa khi l loa 4ohm, 4 ?i loa khi l loa 8ohm gip cho qu khch hng c th? linh ho?t h?n khi l?p ??t phng ht .

Cng ngh? m?i nh?t c?a hng
Jaguar l ECHO PRO trang b? cho PRO-1506KM Bluetooth mang ??n nh?ng m s?c sng r, m??t m nn r?t ph h?p v?i nhu c?u ht karaoke hay nghe nh?c c?a qu khch hng .

Ti?ng Bass m amply karaoke ny x? l r?t m?nh m?, g?n gng, m tr?m khng b? v?, m cao nghe khng b? cht cha, kh nghe nh? th? b?n s? th?a s?c nghe m l??ng to nh? ty thch .

Amply cn t? ?i?u ti?t ti?t t?u m thanh (nh?t l nh?ng ti?t t?u m thanh nhanh, d?n d?p) ?? cho b?n nh?ng m thanh tuy?t v?i nghe khng b? r?i .

B?n nn ch?n
amply Jaguar PRO-1506KM Bluetooth b?i n cho ti?ng micro th?t ng?t ngo, khng mang l?i c?m gic chi tai v?i m l??ng cao, khng b? hi?n t??ng nhi?u, ti?ng h khi micro g?n amply .

S?n ph?m s? d?ng cng ngh? m?i nn r?t ti?t ki?n ?i?n, nh?t l sinh nhi?t t t?o cho amply ho?t ??ng bnh th??ng khng ?nh h??ng t?i thi?t b? khc. ??c bi?t v?i cng ngh? ny gip gi?ng c?a b?n tr? ln trong v ?m h?n t?o ra m thanh s?ng ??ng, s?c nt, ?p ?ng m?i yu c?u c?a ng??i th??ng th?c m nh?c .

? ngo?i th?t c?a s?n ph?m ny, chng ta s? ???c g?p m?t thi?t k? r?t m?i l? v?i tng mu xanh/?en b?t m?t, n?i b?t v ph h?p v?i nhi?u khng gian khc nhau t? bnh dn ??n cao c?p, t? karaoke gia ?nh t?i dn karaoke kinh doanh .

+ Amply Jaguar Suhyoung PRO-1506KM Bluetooth nn k?t h?p v?i loa karaoke BIK ( Japan ) , loa Karaoke JBL ( USA )  ?? cho ra ch?t l??ng m thanh t?t nh?t v?i h? th?ng m thanh c?a b?n .


 + Tm t?t ?u ?i?m :

L s?n ph?m Karaoke chuyn nghi?p, ???c t?o thnh t? nh?ng linh ki?n cao c?p nh?t t?i Hn Qu?c, nh? ? c th? khai thc cng su?t m?t cch t?i ?u nh?t, cng su?t ??u ra ??t t?i 150w/knh, c th? ?p ?ng nhu c?u ch?i m?i ?i loa c?a qu khch hng m m thanh v?n s?ng ??ng, r nt. ??ng th?i
PRO-1506KM Bluetooth cn ???c trang b? cng ngh? ECHO PRO t?o nn nh?ng m s?c sng r, m??t m ph h?p nhu c?u ht karaoke  c?ng nh? nghe nh?c c?a qu khch hng.  ??c bi?t h?n, PRO-1506KM Bluetooth cn ???c trang b? thm c?ng k?t n?i Bluetooth ti?n l?i cho m?i m?c ?ch s? d?ng, ch? vic k?t n?i v?i ?i?n tho?i ho?c cc thi?t b? c kh? n?ng pht Bluetooth l qu khch c th? pht nh?c t?i qun karaoke, qun bar, qun cafe, phng t?p... m khng ph?i m?t thm chi ph ?? mua ??u ??a .
Về Đầu Trang