Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Vang S?/C? + Cng Su?t

Menu trái Desktop View
Trang 1
DJK DK 500 - Vang C? Li?n Cng Su?t

Amply DJK DK 500 l model m?i nh?t 2020 . Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK DK 500 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thng


Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700

Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700 l m?t trong nh?ng combo vang c? + ??y r?t hay c?a CAVS , thay th? hon h?o cho amply Karaoke thm nhi?u ch?c n?ng nh? ch?ng h , bluetooth , c?ng quang ( optical )Vang c? kiwi 9000 + C?c ??y PA 800

Vang c? kiwi 9000 v C?c ??y PA 800 thay th? amply karaoke truy?n th?ng v th?t sut?o nn s? khc bi?t r r?t . ca nh? , ch?ng h chi ph gi thnh th?p


Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600

Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600  thay th? hon h?o cho amply karaoke . V?i gi khuy?n mi t?t nh?t hi?n nay .


Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850

Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850 thay th? hon h?o cho amply karaoke , th? hi?n nh?c v karaoke v??t tr?i , ?? cc tnh n?ng ch?ng h , bluetooth , optical ( c?ng quang )


Vang C? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t DA-2500 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t MA120 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? CA Sound 9900 + C?c ??y CA Sound 2850
Combo Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120

K?t h?p 2 s?n ph?m Pro c?a Paramax : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


Combo Vang S? BIK 6000 + C?c ??y BIK 5000

Ph?i ghp Combo Vang S? BIK 6000 + C?c ??y BIK 5000 g?n nh? l th??ng hi?u ??u b?ng trong vang s? + C?c ??y  hi?n nay , vang s? + C?c ??y  BIK c kh? n?ng lm hi lng nh?ng khch hng kh tnh nh?t , ???c h? th?ng karaoke kinh doanh ?a chu?ng , ch?ng h 100% , nh?c s?ch chi ti?t , echo revert r rng ....


Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x

Combo Vang S? BIK 8500 + C?c ??y BIK 840x c th? ni ?y l m?t combo ??ng c?p , g?n nh? d?n ??u trong dng combo vang s? v ??y . Th??ng hi?u BIK Audio l th??ng hi?n m thanh tu?i ??i 20 n?m ??n t? Nh?t B?n . V?i th? tr??ng VN th BIK c m?t ? nh?ng phng karaoke cao c?p , qun kinh dooanh


Trang 1
Về Đầu Trang