Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Menu trái Desktop View
Mô tả sản phẩm
Amply GUINNESS SPA 390D+ Amply GUINNESS  SPA-390D v?i ch?c n?ng ECHO hon h?o cho gi?ng ht thanh thot nh? ca s? .

. B?n c th? ht hay h?n c? ca s? chuyn nghi?p khng? ?i?u ny hon ton c th? th?c hi?n ???c v?i amply GUINNESS SPA-390D. ?y l dng s?n ph?m m?i ra ??i d?a trn cng ngh? hi?n ??i tn ti?n nh?t hi?n nay gip cho ti?ng Echo ( ti?ng vang ) lun ???c x? l hon h?o , t?o m thanh trung th?c v nh? ? m gi?ng ca c?a b?n tr? nn thanh thot nh? m?t ca s? chuyn nghi?p .

+ V?i ch?c n?ng c?a amply GUINNESS SPA-390DD :

- Echo ???c x? l hon h?o cho gi?ng ca thanh thot nh? ca s?

- Ch?c n?ng MID NF h? tr? ch?ng h rt, ph h?p v?i nhi?u micro trn th? tr??ng

- V?i cng ngh? cn ch?nh MID LO - MID HI gip nng cao ch?t l??ng m thanh cho t?t c? ??u DVD - Midi Karaoke trn th? tr??ng

- Echo x? l cng ngh? Digtital t?o ra m thanh trung th?c

+ Thi?t k? sang tr?ng

. Amply GUINNESS SPA-390D ???c ch?m cht kh k? v? thi?t k? v?i tng mu ?en thanh l?ch , sang tr?ng d? dng ha h?p v?i cc thi?t b? n?i th?t trong nh b?n v t?o nn m?t khng gian gi?i tr ??ng c?p v c?ng khng km ph?n tho?i mi cho gia ?nh b?n .

+ ??t ph v?i ch?c n?ng ch?ng h MID NF

. V?i ch?c n?ng ??c bi?t MID NF, amply GUINNESS SPA-390D c kh? n?ng ch?ng h, rt c?c t?t cho h?u h?t cc lo?i micro trn th? tr??ng v gip b?n v t? th? h?n bay b?ng theo nh?ng giai ?i?u m nh?c m khng ph?i phi?n lng hay kh ch?u g khi ht karaoke cng gia ?nh, b?n b v ng??i thn

+ Cng ngh? v??t tr?i MID LO - MID HI

. V?i cng ngh? MID LO - MID HI v??t tr?i v d? dng cn ch?nh , amply GUINNESS SPA-390D lun ph h?p v?i t?t c? ??u DVD, Midi Karaoke trn th? tr??ng ??ng th?i cn t?o ra m?t n?n nh?c s?ng ??ng , m thanh trung th?c ..tadoO35.


. Thng s? k? thu?t :


Cng su?t ng ra 500W/2CH/8 Ohm
?i?n p s? d?ng AC110/220V 50Hz
Cng su?t tiu th? 610W
T?ng kh?i l??ng 14.2 Kg
Kch th??c my (mm) 420 (N) x 125 (C) x 340 (S)
Kch th??c thng (mm) 500 (N) x 205 (C) x 420 (S)
?p tuy?n t?n s? 20Hz 20KHz
T.H.D 0.1% (1KHz)
?? nh?y ng vo MIC 10mV
?? nh?y ng vo nh?c 200mV
Tn hi?u/Ti?ng ?n 85dB

+ xu?t x?         :  HN QU?C
+ s?n ph?m     :  hng nh?p kh?u
+ ??n v? nh?pCT TNHH MTV TM V DV SNG NH?C
+ B?o hnh 24 thng chnh hng


Về Đầu Trang