Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Hanet PLay X Pro 4TB - ??u Karaoke Online Youtube

Menu trái Desktop View
Hanet PLay X Pro 4TB - ??u Karaoke Online Youtube
Giá cũ : 16.900.000
Giá : 14.500.000
Mô tả sản phẩm

Hanet PlayX Pro  4TB + Smart List - ??u Karaoke Online Youtube


Tr?n b? bao g?m :  01 ??u Karaoke Hanet PlayX Pro tch h?p s?n hdd 4TB v 01 smart list 10,1" Hanet , khng c remote nh? Hanet PlayX One

???c ?i?m thi?t k? c?a chi?c ??u Hanet PlayX Pro

?


??p vo m?t ??u tin ? chnh l m?t mu ?en m? huy?n b, ??y sang tr?ng v l?ch lm. H?n th? n?a, nh?ng chi ti?t ???c t?i gi?n khi?n cho chi?c ??u cng tr? nn ??c bi?t h?n.


Logo Hanet v Model PlayX Pro ???c g?n ?n v lm h?t s?c t? m?. M?i khi kh?i ??ng l logo l?i hi?n sng ln v cng ??p m?t v n?i b?t, ??c bi?t l vo nh?ng lc t?i tr?i.


Cc c?ng k?t n?i nh? AV, HDMI, ???c b? tr g?n gng ? m?t sau gip ng??i dng d? dng k?t n?i v?i cc thi?t b? ngo?i vi khc


Kch th??c nh? g?n v?i cc ???ng nt bo trn tinh t? khi?n cho ng??i dng c?m th?y tuy?t v?i h?n bao gi? h?t. H?n th? n?a, vi?c c m?t kch th??c g?n gng c?ng gip cho ng??i dng c?m th?y tho?i mi trong vi?c l?p ??t v b? tr trong khng gian.C?u t?o, tnh n?ng n?i tr?i c?a ??u Hanet PlayX Pro

?

?


??u Hanet PlayX Pro l dng ??u tch h?p ? c?ng gip ng??i dng c th? l?u tr? nh?ng bi ht m?t cch tho?i mi v?i vi?c h? tr? nhi?u m?c dung l??ng khc nhau.


Cc bi ht v?i ch?t l??ng hnh ?nh s?c nt, s?ng ??ng, m thanh chi ti?t, c?c hay khi?n cc bi nh?c tr? nn hon h?o h?n. T? ? ng??i dng c th? c?m nh?n v ht h m?t cch tho?i mi.


Chi?c ??u tch h?p nhi?u ph?n m?m, ?ng d?ng ?a d?ng trn n?n t?ng c?a h? ?i?u hnh Android mang ??n s? ?a d?ng cho cng cu?c gi?i tr c?a ng??i dng. Cc b?n khng ch? ???c ht karaoke m cn c th? xem phim, nghe nh?c, ch?i game, trn chnh chi?c ??u nh? nh?n ny.


Ch?n bi b?ng gi?ng ni nhanh chng v thu?n ti?n. ??u Hanet PlayX Pro tr? nn tuy?t v?i h?n trong lng m?i khch hng trong nh?ng b?a ti?c ht h c?a mnh.


B? s?n ph?m Hanet PlayX Pro ???c tch h?p s?n h? th?ng Hanet KAM. ?y l ph?n m?m qu?n l chuyn d?ng dnh cho trung tm karaoke chuyn nghi?p.


??u ??y ?? cc k?t n?i thng th??ng : HDMI, 2 x USB 2.0, Score, Video & RCA, Optical, Wi-Fi, LAN, BT 4.0 gip b?n tho?i mi  t?n h??ng nh?ng giy pht gi?i tr theo cch ring c?a mnh
??u t? nh?, hi?u qu? l?n cho Trung tm Karaoke


HANET Karaoke PlayX Pro l gi?i php t?i ?u cho ho?t ??ng kinh doanh c?a trung tm Karaoke. V?i chi ph ??u t? ph h?p, c?u hnh s?n ph?m t?t, tch h?p nhi?u gi?i php t?i ?u v? m?t h? th?ng v qu?n l, PlayX Pro ?ang l s? quan tm hng ??u hi?n nay.


KTV s?n sng s? d?ng ngay l?n ??u


Tnh s?n c v ti?n l?i v?i ch?c n?ng plug v play, gi?m thi?u t?i ?a cc b??c ci ??t ban ??u. Ch? v?i vi thao tc ??n gi?n, h? th?ng s? t? ??ng thi?t l?p v v?n hnh hon h?o.

?
T?i ?u khng gian l?u tr?


???c p d?ng chu?n nn H.265/HEVC m?i nh?t v duy nh?t ??i v?i s?n ph?m karaoke, PlayX Pro c kh? n?ng t?i ?u ha m?t cch tri?t ?? dung l??ng ? c?ng, gip cc trung tm Karaoke ?p ?ng hon h?o cc nhu c?u ca ht cho t?t c? khch hng.?

?


?

Ch?t l??ng m thanh tuy?t v?i


Khi s? d?ng PlayX Pro thi?t b? lun t? ??ng n?m b?t nh?ng phong cch ht c?a khch hng v ??a ra nh?ng bi ht c xu h??ng yu thch ?? cu?c vui khng bao gi? tn.

?C?p nh?t cc bi ht m?i nhanh nh?t


S? d?ng cng ngh? ??ng b? d? li?u hon ton m?i v?i ph??ng th?c chia s? thng minh v hon ton t? ??ng, h? th?ng thi?t b? HANET PlayX Pro lin t?c ???c c?p nh?t bi ht t? ??ng ngay c? khi ?ang s? d?ng.


HANET cung c?p 100 bi ht m?i m?i 2 tu?n thng qua Internet v cng ngh? l?u tr? ?i?n ton ?m my.

?V chng ti hi?u b?n


Khc bi?t v?i nh?ng s?n ph?m thng th??ng, HANET PlayX Pro t? ??ng l?a ch?n v g?i nh?ng bi ht hon h?o nh?t cho b?n, d?a trn cc phn tch hnh vi, vng mi?n v thao tc c?a ng??i dng.


Tr?i nghi?m khng ng?ng v?i nh?ng bi ht yu thch


Khi s? d?ng PlayX Pro thi?t b? lun t? ??ng n?m b?t nh?ng phong cch ht c?a khch hng v ??a ra nh?ng bi ht c xu h??ng yu thch ?? cu?c vui khng bao gi? tn.

??

    B? x? l:          Quad-Core (chp li t?)

    B? nh?:            1GB RAM, 8GB ROM

    ? c?ng:            2TB / 4TB

    H? ?i?u hnh:  Android 4.4

    ? c?ng:           2TB/4TB

    K?t n?i:            HDMI, 2 x USB, Score, Video & RCA, Wi-Fi, LAN, BT 4.0

MY TNH B?NG TABLET HANET SMARTLIST CH?NG VA ??P CH?NG N??C

My tnh b?ng Hanet Smartlist dng cho karaoke chuyn nghi?p, l my tnh b?ng ???c thi?t k? ring cho phng karaoke chuyn nghi?p v?i ph?n v? ch?ng va ??p c?c k? h?m h?, v kh? n?ng khng n??c c?c t?t c?a Tablet HANET SmartList gip cho h? th?ng yn tm t lo b? tr?c tr?c nh? cc dng my tnh b?ng th??ng.

 


??C ?I?M N?I B?T TAB HANET SMARTLIST

    My tnh b?ng thi?t k? chuyn d?ng cho ht karaoke

    Thi?t k? g?n gng, d? dng di chuy?n khi s? d?ng

    Pin c?a my ho?t ??ng lin t?c trong 24 gi? sau m?i l?n s?c ??y

    Thi?t k? b?n ch?c, kh? n?ng ch?ng n??c, ch?ng v? c?c t?t


CHI TI?T TNH N?NG


Ki?u dng nh? g?n, d? dng di chuy?n khi ?ang s? d?ng my tnh b?ng SmartList

My tnh b?ng ???c thi?t k? ki?u dng kh nh? g?n khng c?ng k?nh, gip d? dng cho vi?c di chuy?n v ch?n bi. My tnh b?ng Hanet Smart List 2016 c ?? nh?y c?m ?ng cao, b?n ch? c?n l??t nh? ??u ngn tay c?a mnh l c th? thao tc m?t cch d? dng ?? ?i?u khi?n theo cch mnh mong mu?n.

My tnh b?ng Hanet Smartlist mn hnh c?m ?ng thao tc nhanh chng, d? dng

 

Thi?t k? b?n ch?c, kh? n?ng ch?ng n??c t?t my tnh b?ng Hanet

Do thn my ???c bao b?c b?ng v? silicon c ?? dy cao, r?t kn ?o nn kh? n?ng ch?ng th?m n??c c?ng t?t h?n r?t nhi?u l?n. Table Hanet SmartList ???c trang b? knh c??ng l?c cao c?p, t?t h?n r?t nhi?u so v?i tablet ??i c? nn kh? n?ng ch?ng va ??p, b?, n?t t?t h?n tr??c. B?n hon ton c th? yn tm v?i tnh n?ng ny c?a my tnh b?ng Hanet SmartList m cc my tnh b?ng khc khng th? c ???c.

My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 kh? n?ng ch?ng n??c c?c t?t


L?a ch?n bi ht nhanh chng

Nh? kh? n?ng phn tch thi quen, s? thch c?a ng??i dng, Hanet Smart List t? ??a ra nh?ng ?? xu?t bi ht ph h?p. ?i khi b?n khng nh? tn bi ht, hay tn ca s?, v?i tnh n?ng ny cho php b?n d? dng ch?n l?a nh?ng bi ht t? c?a mnh ? lu khng ht. My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 ch?a hng nghn ca s? n?i ti?ng v?i hng ch?c nghn bi ht ??u thu nh? trong chi?c tay b?n.

My tnh b?ng Hanet Smartlist  l?a ch?n bi ht yu thch nhanh chng

 

T?c ?? ??ng b? d? li?u nhanh chng c?a dng My tnh b?ng HANET SmartList

Khng nh?ng th?, Tablet Hanet SmartList ???c trang b? card Wifi v?i chu?n 802.11ac m?i nh?t.

Cho t?c ?? truy?n v ??ng b? d? li?u nhanh h?n, kh? n?ng k?t n?i xa h?n nn c th? di chuy?n kh?p phng, hay bn ngoi v?n s? d?ng ???c. ?y ???c coi l ?i?m ?? b?n xo h?t m?i nghi ng? v? dng Smart List

 

Th?i gian s? d?ng lu di

M?t c?i ti?n cho my tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 l th?i h?n dng pin lu h?n, c th? s? d?ng ??n 24h v th?i gian s?c nhanh h?n tr??c so v?i Tablet Smartlist ??i c?.

My tnh b?ng Hanet Smartlist 2016 th?i gian s? d?ng lu h?n trong 1 l?n s?c ??y


L do mua Tablet HANET SmartList

    My tnh b?ng Hanet Smartlist  thi?t k? hi?n ??i, c?m ?ng nhanh nh?y dng cho karaoke chuyn nghi?p

    Thi?t k? b?n ch?c, ch?ng n??c, ch?ng va ??p t?t, s? d?ng b?n b?

    Th?i gian s? d?ng pin lu h?n, cho php l?a ch?n bi ht nhanh chng


    B? x? l: Quad-Core (chp li t?)
    B? nh?: 1GB RAM & 8GB ROM
    H? ?i?u hnh: Android 5.1 Lollipop
    Mn hnh: 10.1 inches (Cng ngh? IPS)
    K?t n?i: Wi-Fi 802.11b/g/n & BT4.0
    Pin: 12.000mAh (Ch?y video lin t?c 24h)
    Ch?ng shock v ch?ng th?m n??c
Về Đầu Trang