Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Menu trái Desktop View
HM P18 : Amply Jarguar Pro 506n Gold Blutooth - Loa JBL Ki512 - Dn Karaoke Cao C?p
Giá : Liên Hệ Giá Tốt Nhất
Mô tả sản phẩm
Amply Jarguar Pro 506n Gold Blutooth + Loa JBL Ki512

+ Dn Karaoke Cao C?p


B? dn cao c?p g?m amply Jarguar nh?p kh?u Hn Qu?c 100% , cng su?t l?n v loa JBL chnh hng


Ph h?p gia ?nh , phng gi?i tr cao c?p . Ca nh? , ch?ng hAmply Jaguar Pro 506N Gold ( Nh?t Hong )
   ( Phin b?n c ch?c n?ng Bluetooth 4.1 )
+ Model m?i nh?t dy ngu?n c?i ti?n xi dy ngu?n r?i thu?n ti?n h?n

+ Model v??t tr?i v? cng su?t v?i 24 s , t?ng cng su?t  1800w v?i 450w/8 Ohm cho m?i knh ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. Th??ng th cc amply khc ghi cng su?t kh l?n ( ln ??n 500w nh?ng l 4Ohm suy ra ch? cn t?m 250w/ 8ohm )

+ H?n ch? t?i ?a nhi?u m, th? hi?n r rng m s?c t?n s? cao, ??y m Bass xu?ng th?t su v uy l?c. M?ch b?o v? loa ???c trang b? v t? ra th?c s? c?n thi?t .

+ M?ch echo c?i ti?ng , gip ti?ng ca trong h?n d ?nh nh?c l?n , h?n ch? h rt h?i ti?p ti?ng mic , khng t?p m

+ Trang b? b? nh?n Bluetooth 4.1 ( chu?n cao c?p m?i nh?t c?a bluetooth , d? li?u khng b? nn , sng s?ch ( Tn hi?u Bluetooth 4.0 v 4G (LTE) s? b? ch?ng l?n v?i nhau, ?nh h??ng ??n t?c ?? truy?n t?i. Bluetooth 4.1 s? gip lo?i b? ?i?u ny b?ng cch ph?i h?p v?i sng 4G t? ??ng, v v?y n khng c s? ch?ng cho gip c? 2 c th? th?c hi?n t?i ?a s?c m?nh c?a mnh )

+ S?n xu?t t?i Hn Qu?c - Th?i gian b?o hnh ln ??n 3 n?m

+ Hng chnh hng , model m?i nh?t c?a Jarguar Pro 506n Gold Bluetooth ???c phn ph?i t?i Audio Hong Mai
Amply Jaguar Pro--506N Gold Nh?t Hong  thu?c dng Pro , l model ??u tin ???c x?p hng dng chuyn nghi?p c?a Jaguar Hn Qu?c .

Phin b?n m?i nh?t c ch?c n?ng Bluetooth 4.1
- ??c ?i?m N?i B?t :

    . ???c thi?t k? v?i 24 S cho cng su?t c?c ??i ln t?i 3000W ( M?ch Analog cng su?t l?n g?p 3 l?n so v?i amply 506N th??ng )

    . Ch?c n?ng tch h?p BlueTooth 4.1 Music receiver

    . Cng su?t siu m?nh 450W th? hi?n m thanh ??y uy l?c, m?nh m?: 450W x 4CH ( 1800W/8? ).

    . Ph h?p ?nh ghp v?i t?t c? cc lo?i loa

    . ?nh t?t v?i 2 ?i loa Bass 30, k? c? cc lo?i loa c CONE ( Cn ) L?n

    . L?c m th? h? m?i, h?n ch? nhi?u m cho m nh?c trung th?c, trong tr?o

    . Thi?t k? tinh t? khng km ph?n m?nh m?

    . M?ch b?o v? loa an ton, h? th?ng v?n hnh ?n ??nh

    . Ph h?p v?i phng 30m2 tr? ln

    . Made in Korea , B?o hnh 3 n?m
Jaguar Pro 506N Gold Nh?t Hong ch?c ch?n l Amply karaoke m?nh nh?t th? gi?i hi?n nay, v?i cng su?t s? d?ng th?c t? ln t?i 450W cho m?i knh ra loa. m thanh c?c k? m?nh m?, ???c th? hi?n b?i Pro--506N Gold th?c s? m?nh m? v ?n t??ng. S? s c?a 506N Gold l 24. M?ch Analog cng su?t l?n g?p 3 l?n so v?i amply 506N th??ng. V?i cng su?t c?c l?n nh? v?y, kh c lo?i loa no th? thch ???c Pro 506N Gold c?a Jaguar . Pro 506N Gold c th? ch?i nh?c ??ng th?i 4 loa l?n. M?i th? ??u d? dng ??i v?i Pro 506N Gold  .

S?c m?nh l v?y, nh?ng kh? n?ng ch?i nh?c c?a
Pro 506N Gold c?ng khng km ph?n tinh t? . Pro 506N Gold ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. H?n ch? t?i ?a nhi?u m, th? hi?n r rng m s?c t?n s? cao, ??y m Bass xu?ng th?t su v uy l?c. M?ch b?o v? loa ???c trang b? v t? ra th?c s? c?n thi?t .

. Thi?t k? mang nt ??c tr?ng c?a
Jaguar kh c th? l?n v?i th??ng hi?u no khc. Nt ??c tr?ng c?a c? ?i?n m v?n th? hi?n s? kh?e kho?n m?nh m?. M?t sau c?a Pro 506N Gold r?t ??i ?n t??ng v?i ng??i nhn. Hai b? t?n nhi?t c? l?n m?i ?? kh? n?ng lm mt ???c h? th?ng siu kh?e c?a Pro 506N Gold , ??m b?o ???c h? th?ng m thanh ho?t ??ng ?n ??nh trong th?i gian di. S?c b?n c?a Pro--506N Gold s? r?t ?ng n?. 8 ch?u c?m loa 6 mi ???c c?u thnh b?i v?t li?u h?p kim siu b?n, ph? m?t l?p B?c m?ng h? tr? d?n truy?n tn hi?u hi?u su?t cao. Thn hnh to l?n, tr?ng l??ng ln t?i 24kg nn cc gia ?nh hy dnh m?t ch? kha kh cho Pro 506N Gold . Thi?t b? cao c?p s? lm n?i b?t khu v?c gi?i tr, x?ng ?ng hi?n di?n trong cc gia ?nh. Thng s? k? thu?t k?t h?p ti?ng Anh qu?c t? v ti?ng Hn ???c ch thch ??y ?? .

V?i nh?ng tnh n?ng n?i b?t ???c tch h?p m?ch b?o v? h? th?ng loa, v?i cng su?t l?n h?n nhi?u so v?i
amply Jaguar 506N phin b?n th??ng . Pro 506N Gold ph h?p v?i phng khch gia ?nh r?ng t? trn 30m2 tr? ln, phng karaoke chuyn nghi?p, phng tr, bar, nh hng, C th? thay th? c?c ??y cng su?t khi set-up m thanh h?i tr??ng. V?i nh?ng ai mu?n thi?t k? karaoke t?i gia c di?n tch r?ng v?i mong mu?n cng su?t l?n, ?? ?? ?nh trong phng c?a mnh th ?y c?ng l m?t l?a ch?n t?t. S?n ph?m cung c?p ??y ?? cc tnh n?ng c?a m?t thi?t b? karaoke chuyn nghi?p m khch hng mong mu?n .

S?n ph?m ???c
Nh?t Hong Audio nh?p kh?u chnh hng Hn Qu?c , b?o hnh 3 n?m ton qu?c .

Th??ng hi?u Jaguar Hn Qu?c l m?t trong nh?ng ci tn ?i ??u trong th? tr??ng s?n xu?t Power Amplifier ???c thnh l?p t? n?m 1989 v ? cho ra ??i nhi?u m s?n ph?m ??c tr?ng ???c ng??i dng trn th? tr??ng ch?p nh?n v l?a ch?n cho dn karaoke gia ?nh v dn karaoke kinh doanh, ??c tr?ng nh? m Jaguar .

- THNG S? K? THU?T :

    . Ch?c n?ng :                     M?ch b?o v? loa
     . Cng su?t c?c ??i           3000W
     . Cng su?t ng ra :          450W x 4CH (1800W/8?).
     . Ch?c n?ng tch h?p BlueTooth 4.1 Music receiver
     . 24 s cng su?t
     . ?? nh?y k?t n?i :              200mV.
     . Ng vo k?t n?i :              2 ng vo cho micro, 2 ng vo m thanh stereo (A/B)
     . Hi?u ?ng :                         2 ch? ?? Reverb, Echo Delay.
     . Cng su?t tiu th? ?i?n : 2000 Watts.
     . Kch th??c :                     420 x 200 x 420 (mm)
     . Tr?ng l??ng :                   19,4 kg
     . Xu?t x? :                            Hn Qu?c ( MADE IN KOREA )
     . B?o hnh :                         3 n?m+ Loa JBL Ki512


S?n ph?m chnh hng do - Cng ty TNHH ??u t? Ba Sao nh?p kh?u

+ Hng m?i 100% - B?o hnh chnh hngJBL v?a cho ra m?t model Ki 512  thu?c dng Ki Seri , c?i ti?n m?i m?t v? hnh dng , ch?t m v cng su?t , t?t c? ch? ?? ph h?p h?n v?i Karaoke .

Loa JBL Ki512 - Loa Karaoke JBL?y l dng loa 3 ???ng ti?ng c?a JBL v?i 1 bass 12inch, 1 loa trung t?n 5 inch v 1 tweeter 1 inch ti t?o m thanh ton d?i tuy?t v?i, thm vo ? v?i thi?t k? m?i m? hi?n ??i PSL ?em ?n cho ki 512 m?t v? ngoi nh? 1 tc ph?m ngh? thu?t m thanh, nh sng . Loa c cng su?t lin t?c  400W thch h?p l?p ??t trong cc dn m thanh phng karaoke , bar ,  h?i ngh? kho?ng 25 m2 .

+ ?u ?i?m : nh?c hay , mic t?t

+ Khuy?t ?i?m : n?u ?nh m?t mnh th ch?a ?? kh? n?ng ?p ?ng cho dance , nonstop nn c?n sub h?i kh?ng ph? tr? ch?i nh?c m?nh .

- K?t lu?n : kh hon h?o cho karaoke Vip v kinh doanh hi?n nay


. Thng s? k? thu?t :

Frequency Range (-10 dB) *1     42 Hz - 20 kHz
Frequency Response (-3 dB) *     58 Hz - 16 kHz
Sensitivity (1w/1m) *1     94 dB
Nominal Impedance     8 Ohms
Maximum SPL     120 dB (126 dB peak)
Power Rating *2     400 W/800 W/1600 W
(Continuous/Program/Peak)
Coverage Pattern     80 60 (H V)
Dimensions (H W D)     360 mm 570 mm 392 mm
14.2 inch 22.4 inch 15.4 inch
Net Weight     35.2 Kg (77.6 lbs)
LF Driver     1 12?? woofer
MF Driver     1 5?? squawker
HF Driver     2 1?? aluminum dome tweeter
Input Connectors     Binding post
Enclosure Construction     Vinyl covered15 mm MDFAmply Jarguar Pro 506n Gold Blutooth + Loa JBL Ki512

+ Dn Karaoke Cao C?p


B? dn cao c?p g?m amply Jarguar nh?p kh?u Hn Qu?c 100% , cng su?t l?n v loa JBL chnh hng


Ph h?p gia ?nh , phng gi?i tr cao c?p . Ca nh? , ch?ng hVề Đầu Trang