Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Karaoke Paramax

Menu trái Desktop View
Trang 1
Loa ko Paramax Go 300 New

Loa ko Paramax Go 300 New 2020 ???c trang b? cng ngh? Bluetooth ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u Qualcomm - M?, k?t n?i v?i thi?t b? di ??ng r?t m??t m, ?n ??nh ???ng truy?n, tn hi?u r nt trong kho?ng cch ln ??n 10m.


Loa Paramax P800

Loa Paramax P800 l loa treo v?i thi?t k? 3 loa 2 ???ng ti?ng, ki?u dng thng loa ??c ?o v?i cc ???ng nt u?n l??n ???c ph?i h?p m?t cch kho lo. m thanh m?nh m? v?i trung m r?ng m? gip ti t?o gi?ng ht nh? nhng, trung th?c.


Loa Paramax K850 New

Loa Paramax K850 New ???c thi?t l?p v?i cc thng s? ph h?p ?? ho?t ??ng t?i ?u trong khng gian gi?i tr gia ?nh. L s?n ph?m thu?c dng loa tiu chu?n, c?u trc khng qu c?u k? nh?ng t?ng chi ti?t thi?t k? c?a loa K-850 ??u ???c hon thi?n cng phu, ??m b?o ch?t m hi ho nh?ng s?ng ??ng cng kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, b?n b?.


Loa Paramax P850 New

Loa Paramax P850 New c loa woofer ???ng knh 10 (254mm) c mng loa ???c thi?t k? - m ph?ng v?i cc ph?n m?m ?ng d?ng chuyn su gip h?n ch? hi?n t??ng bi?n d?ng khi cone loa di chuy?n ? t?c ?? c?c ??i, ?p ?ng d?i m trung - tr?m dy d?n, r?ng m? v c chi?u su ....


Loa Paramax K1000 New

Loa PARAMAX K1000 New ???c trang b? m?ch b?o v? loa PoweMaxTM - ch?ng chy loa tweeter , gip loa ho?t ??ng b?n b?, ngay c? khi ph?i ho?t ??ng ? m?c cng su?t cao trong nhi?u gi? li?n ...


Loa Paramax D1000 New 2019

Loa Paramax D1000 New l m?u loa hon ton m?i, s? h?u l?i ch?i karaoke c?c k? s?ng ??ng, v?i t?ng chi ti?t m thanh ???c th? hi?n tch b?ch nh?ng k?t n?i ch?t ch? t?o thnh ph?n n?n nh?c v?ng vng gip tn ln gi?ng ht theo chi?u h??ng sng r h?n v ?ong ??y tnh c?m .


Loa Paramax P1000 New 2019

Loa Paramax P1000 New l b quy?t th? gin hi?u qu? m B?n ch?c ch?n s? mu?n c trong th?i gian ny. S?n ph?m gip cho m?i kho?nh kh?c trong m nh?c tr? nn g?n g?i h?n, th?u ?o ??n t?ng chi ti?t c?m xc trong bi ht. ? l th? m thanh g?n nh? tuy?t v?i c?a m?t th? h? loa karaoke hon ton m?i, l?t xc ?? tr? thnh d?u ?n.


Loa Paramax K2000 New

Loa Paramax K2000 New s? h?u m thanh dy d?n, s?c s?o v t??i sng, qua ? di?n ??t tr?n v?n cung b?c c?m xc trong m nh?c. S?n ph?m ???c ch? t?o cng phu, v?i h? c? loa v cc linh ki?n cao c?p c l?i thi?t k? chuyn bi?t, nng ?? gi?ng ht nh? nhng, bay b?ng ....


Loa Paramax P2000 New 2019

Ch?t m c?a Loa Paramax P2000 New ch?m ??n gic quan ng??i th??ng th?c theo m?t cch t? t?: m thanh trung th?c, trnh di?n g?n gng, cc d?i m cao-trung-tr?m ph?i h?p ??u ??n v ha quy?n, gip cho gi?ng ht ??t ??nh: ln cao nghe s?c s?o, thu?n khi?t v xu?ng tr?m ??y su l?ng, dy d?n .


Loa Paramax D2000 New 2019

Loa Paramax D2000 New khng ch? lm t?t vai tr c?a loa chuyn dng dnh cho ca ht m ??ng th?i c th? s? d?ng nghe nh?c v?i m thanh th? hi?n ??m ch?t hi-fi, ph h?p cho nhu c?u gi?i tr 2 trong 1.


Loa Paramax F850 New 2019

S?n ph?m ???c ?nh gi 5 sao  ? ?ang Khuy?n Mi ?  Loa ??ng PARAMAX F-850 ??t ?? hi ha xuyn su?t d?i t?n, gip gi?ng ht ???c ti hi?n ?n t??ng, mang ??n c?m gic ng?t ngo, truy?n c?m m ch?c ch?n s? gy kch thch cho ng??i tr?i nghi?m

Loa Paramax F1050 New 2019

Loa ??ng PARAMAX F-1050 ??t ?? hi ha xuyn su?t d?i t?n, gip gi?ng ht ???c ti hi?n ?n t??ng, mang ??n c?m gic ng?t ngo, truy?n c?m m ch?c ch?n s? gy kch thch cho ng??i tr?i nghi?m ...


Loa Paramax F1000 New 2019

Loa ??ng Paramax F1000 New 2019c thi?t k? d?ng 3 ???ng ti?ng, v?i 4 loa con g?m 1 loa tweeter, 1 loa midrange v 2 loa woofer ???c b? tr theo tr?c ??ng. H? th?ng loa con ???c ?ng d?ng cc thi?t b?, linh ki?n cao c?p cho kh? n?ng ti hi?n m thanh xu?t s?c ? c? 3 d?i t?n


Loa Paramax F2000

? Loa ??ng Paramax F2000 new l loa l?n nh?t c?a Paramax thu?c dng 3 way : 1 treble , 1 mid v 2 bass 25cm ? ?ang Khuy?n Mi t?i Hong Mai Audio


Loa Paramax F2000 New

Loa ??ng PARAMAX F2000 New 2019 gi t?t nh?t , phin b?n hon ton m?i ???c th?c hi?n cng phu, ?ng d?ng cc thi?t b? hng ??u th? gi?i nh? :  LOUDSOFT (Denmark) dnh cho thi?t k? mng loa, LinearX (USA) ??i v?i m?ch phn t?n v thng loa, thi?t b? ki?m sot ch?t l??ng hng lo?t trn dy chuy?n s?n xu?t loa c?a KLIPPEL (Germany) .

Loa Paramax FX1500 New 2019

Loa Paramax FX1500 ???c thi?t k? theo chu?n m?c c?a dng loa nghe nh?c v dng cho c? karaoke, v?i c?u hnh 3 ???ng ti?ng, cho kh? n?ng trnh di?n tch b?ch, ?? ph? m thanh r?ng nh?ng khng lm m?t ?i cc chi ti?t, gip khng gian m nh?c tr? nn s?ng ??ng, c chi?u su ...


Loa Paramax Platinum D88 - New 2019

Kh? n?ng trnh di?n c?a Loa Paramax Platinum D88 qu? khng lm h? danh h? c? loa (driver) ??n t? B?c u. V?i tweeter dome l?a th??ng hi?u Vifa, cc loa mid-woofer v subwoofer ??n t? Peerless - hai tn tu?i hng ??u c l?ch s? pht tri?n trn 80 n?m t?i ?an M?ch - vng ??t thing c?a ngnh cng nghi?p ch? t?o loa th? gi?iLoa Paramax Platinum D88 New 2019

Loa Paramax Platinum D88 s? h?u m thanh ??c tr?ng c?a loa 3 ???ng ti?ng: tch b?ch, chi ti?t, di?n ??t ???c s?c thi vui, bu?n trong t?ng cung b?c, gip ng??i nghe c?m nh?n su s?c v phiu cng m nh?c. ?i?m n?i b?t trong thi?t k? c?a PARAMAX PLATINUM D 88 ? l cc loa con ???c b? tr theo d?ng M-T-M (Mid-Tweeter-Mid) ...


Loa Paramax SC 2500 New

Loa Paramax SC 2500 New ???c thi?t k? theo hnh m?u chu?n m?c c?a dng loa karaoke d?ng treo nh?ng c c?u hnh 3 ???ng ti?ng r rng, ???c ??m nhi?m b?i 5 c? loa ch?t l??ng cao. C?u hnh t?i ?u mang l?i cho loa SC-2500 kh? n?ng ti hi?n cc d?i m tch b?ch, t ch?ng l?n....


Loa Paramax SC 3500 New

Loa Paramax SC 3500 New ???c thi?t k? theo hnh m?u chu?n m?c c?a dng loa karaoke d?ng treo nh?ng c c?u hnh 3 ???ng ti?ng r rng, ???c ??m nhi?m b?i 5 c? loa ch?t l??ng cao. C?u hnh t?i ?u mang l?i cho loa SC-3500 kh? n?ng ti hi?n cc d?i m tch b?ch, t ch?ng l?n, theo ? h? tr? karaoke v th?m ch ...


Loa Paramax Pro C10

M?u loa chuyn nghi?p Paramax Pro C10 n?i tr?i ? kh? n?ng ht karaoke v ch?i nh?c v?i ?a d?ng cc th? lo?i. ??c bi?t ?n t??ng v?i dng nh?c c ti?t t?u nh?p nhng, ?i h?i ?? bi?n chuy?n c?m xc da di?t, su l?ng Ch?t m v phong cch c?a loa Paramax Pro C10 ???c thi?t k? chuyn su ?? ?ng d?ng trong khng gian ca ht, gi?i tr ch?t l??ng cao ...


Loa Paramax Pro C12

Ch?t m v phong cch c?a loa Paramax Pro c12 ???c thi?t k? chuyn su ?? ?ng d?ng trong khng gian ca ht, gi?i tr ch?t l??ng cao t?i cc ?i?m karaoke kinh doanh ho?c gia ?nh.


Loa Paramax Pro S10

Loa Paramax Pro S10 ???c thi?t k? c d?i t?n r?ng, ?? ph? m t?i ?u, m thanh chi ti?t, m?ch l?c nh?ng ha quy?n, ???c ?nh gi t?t ? c?p ?? trnh di?n trung-cao c?p. ?y l s?n ph?m ph?i h?p gi?a PARAMAX PRO cng ??i tc chi?n l??c v?n l nh s?n xu?t thi?t b? m thanh chuyn nghi?p hng ??u t?i Thi Lan v?i trn 30 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c pro- audio.


Loa Paramax Pro S12

Loa Paramax Pro S12 ???c thi?t k? c d?i t?n r?ng, ?? ph? m t?i ?u, m thanh chi ti?t, m?ch l?c nh?ng ha quy?n, ??c bi?t s? d?ng c? loa t?n s? cao d?ng nn c dome loa b?ng ch?t li?u Titanium qu hi?m ???c l?p trong h?ng ci nhm c? l?n, c?ng cp gip gi?m nhi?u m hi?u qu?. S?n ph?m ???c ?nh gi t?t ? c?p ?? trnh di?n trung-cao c?p.


Loa Paramax Pro S15

Loa Paramax Pro S15 mang ??m ??c tr?ng c?a nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng - b?n b? Made in ThaiLand - qu?c gia n?i ti?ng v? s?n xu?t cng nghi?p, v?i mng loa ???c ?ng d?ng cng ngh? ch?ng n??c, ch?u nhi?t cao v c thng loa lm t? ch?t li?u g? t? nhin p nhi?u l?p d?o dai, ch?u ?m t?t.


Loa SAS S300 New

Loa SAS S300 New Mang ??y ?? nh?ng ?u ?i?m v? ch?t l??ng m thanh, ?? b?n v kh? n?ng ph?i ghp c?a SAS S 500, loa S 300 l gi?i php dnh cho khng gian 20m v?n l kch th??c phng ht ph? bi?n t?i cc trung tm karaoke hi?n nay . 


Loa SAS S350 New

Ch?t m m??t m c?a loa  SAS S-350 d?n d?t gi?ng ht vo ?ng giai ?i?u v tinh th?n c?a ca khc. ? nh?ng ?o?n ?i h?i k? thu?t x? l ph?c t?p, loa SAS S-350 s? h? tr? gi?ng ht tr? nn r?ng m?, gy ?n t??ng m?nh h?n ??i v?i ng??i nghe .

Loa SAS S500 New

m?u loa SAS S500 l s?n ph?m c n?n t?ng k? thu?t m thanh v kh? n?ng th? hi?n m nh?c c?a thi?t b? chuyn dng dnh ring cho cc khng gian gi?i tr ch?t l??ng cao nh?: trung tm karaoke, qun bar...


Paramax sub 2000 New

Paramax sub 2000 New l m?u loa siu tr?m ch? ??ng (subwoofer ?i?n) thu?n l?i k?t h?p v?i nhi?u b? loa khc nhau m khng ph? thu?c ho?c lm ?nh h??ng ??n cng su?t ho?t ??ng c?a ampli. Bn trong s?n ph?m ???c trang b? ampli ring v?i cng su?t ??nh ln ??n 600W.Trang 1
Về Đầu Trang