Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Karaoke Agasound

Menu trái Desktop View
Trang 1
Loa Agasound K10

Loa Agasound AT-K10 dng loa ???c s?n xu?t theo cng ngh? Chu u v?i thi?t k? c? bass ??c bi?t 10 inch v?i ???ng knh cn bass l 2 inch cho m tr?m su, ?m h?n (Extended LF); loa trung c?a s?n ph?m ???c thi?t k? v?i 2 c? loa c ???ng knh 3 inch v?i cn m?i c? loa 0,5 inch, tp ???c nng c?p v?i 2 x 3 inch


Loa Agasound 710

V? ch?t m Loa Agasound AE-710 l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 10 inch (25cm) cn bass 2,5 inch (6,3 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,4 inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 58 Hz ??n 18 KHz. Loa c cng su?t m?nh m?: trung bnh kho?ng 300W; t?i ?a 1200W


Loa Agasound 712

Loa Agasound AE-712  l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 12 inch (30cm) cn bass 3 inch (7,5 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,75  inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 56 Hz ??n 19 KHz. Loa c cng su?t kh cao: trung bnh kho?ng 450W; t?i ?a 1800WLoa Agasound 812 +

Loa Agasound AE 812 + l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 12 inch (30 cm) cn bass 3 inch (7,5 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,75 inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 53 Hz ??n 20 KHz. Loa c cng su?t m?nh m?: trung bnh kho?ng 400W; t?i ?a 1600W


Loa Agasound AT15

Loa Agasound AT-15 dng loa ???c thi?t k? theo cng ngh? m?i nh?t Chu u v?i Bass 15 inch v?i ???ng knh cn bass l 3 inch (75mm); tp 1 inch d?ng nn v?i cn tp 1,75 inch c kn lm b?ng polyester. Loa ??t cng su?t ln t?i 550W lin t?c / 2200W t?i ?a.


Trang 1
Về Đầu Trang