Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Karaoke CA Sound

Menu trái Desktop View
Trang 1
Loa CA Sound K312

Loa CA Sound K312 c Cng su?t th?c 300W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.


Loa CA Sound F3012

Loa CASound F3012 l model m?i nh?t c?a hng CASound , gi thnh t?t nh?ng ch?t m hay , l loa 3 t?c 1 bass v 1 treble kn


Loa CA Sound F1012 Limited

Loa CASound F1012 Limited l Loa fullrange 3 t?c CA Sound phin b?n gi?i h?n  Model cho ti?ng ca r?t hay , bass c?ng ph h?p gia ?nh v Karaoke kinh doanh  - B?o hnh 02 n?mLoa CA Sound KP 6012

Loa CA Sound KP 6012 l model loa Karaoke fullrange bass 30cm v?i gi thnh r? nh?ng ch?t l??ng r?t t?t , b?o hnh chnh hng 24 thng


Loa CA Sound KP 4012

Loa CA Sound KP4012 l dng loa full 3 t?c , ?p ?ng karaoke cao c?p chuyn nghi?p , ga thnh r? nh?ng ch?t m r?t hay b? xa cc dng loa n?m truy?n th?ng


Loa CA Sound F210

Loa CASound F210 dng Loa KARAOKE PRO chuyn nghi?p dnh cho th? lo?i nh?c remix. Mng loa b?n b?, ch?u ???c p l?c cao.  S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m


Loa CA Sound F212

Loa CA Sound F212 l s?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m .Cng su?t th?c 400W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.


Loa CA Sound F812 - Loa Karaoke CA Sound

Loa CASound F812 Dng Loa KARAOKE PRO chuyn nghi?p dnh cho th? lo?i nh?c remix. Mng loa b?n b?, ch?u ???c p l?c cao.    S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m


Loa CA Sound H12 Special

Loa CASound H-12 Special l m?t trong nh?ng thi?t b? ???c ?a chu?ng do gi v?a ph?i , ch?t m hay , ?? b?n cao . Dng loa ???c dng r?t nhi?u trong Karaoke kinh doanh v?i chi ph th?p hi?u qu? cao


Loa CA Sound X12

Loa CA Sound X12 c cng su?t th?c 400W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.  Loa CA Sound X12 c c? Loa cao c?p v?i nam chm Ferite c??ng ?? cao, Coil 75. Treble Coil 44 gc m? c?a H?ng loa 80x75 ch?t li?u Nh?a Pha Gang.

Loa CA Sound F115 - Loa Karaoke CA Sound.

Loa CA Sound F115 Cng su?t th?c 500W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c. S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m ra m?t n?m


HM KD01 : Vang s? CA Sound 9900 + Main CA Sound 4.8 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118

Vang s? CA Sound 9900 + Main CA  Sound 4.8 + Loa CA  Sound F1012 + Sub  CA  Sound 118 t?o nn  dn karaoke chuyn nghi?p v kinh doanh ?nh r?t hay gi r?


Trang 1
Về Đầu Trang