Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Loa Karaoke CAVS

Menu trái Desktop View
Trang 1
Loa CAVS LS 710

Loa CAVS 710 c cng su?t (Continuous/Program/Peak): 300W / 600W/ 1200W , m?t tr??c loa ???c thi?t k? d?ng vm v?i gc ph? vng l 800 x 700 t?o ?? khu?ch tn m thanh t?t nh?t, h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng nhi?u m do cc sng ch?ng cho nhau.


Loa CAVS LS-712

Loa Karaoke CAVS LS-712 c 2 ???ng ti?ng, s? d?ng v?i c? loa ???c lm t? nam chm ??t chu?n c?a th??ng hi?u CAVS lo?i nam chm v?nh c?u v? ?? b?n c l?c t? c?c m?nh v t?t nh?t trn th? gi?i cho ?? ??ng cao v d?i t?n r?ng. ???ng knh 300mm v m?t tp 2408H-1 37.5mm.


Loa CAVS XB-12

V?i m?c gi h?p l, thi?t k? sang tr?ng, kh?e kho?n, Loa CAVS XB12 c th? ph?c v? cho cc phng karaoke kinh doanh chuyn nghi?p, phng karaoke gia ?nh, cc phng h?i tr??ng, h?i th?o hay cc s? ki?n l?n. Mang l?i gi tr? ?ch th?c cho ng??i s? d?ng

Trang 1
Về Đầu Trang