Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Amply Paramax

Menu trái Desktop View
Trang 1
Amply Paramax 888 Piano - BH 3 n?m

Amply PARAMAX SA-888 Piano ???c thi?t k? h??ng t?i ch?t m tinh t? cng cng su?t m?nh m? gip gi?ng ht tr? nn n?i l?c v c?m xc. S?n ph?m m?i ny mang dng v? sang tr?ng ??c nh?t d??ng nh? kh c th? tm th?y trn th? tr??ng ampli karaoke hi?n nay.

Amply Paramax 888 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 888 Piano New  x? l t?t ???c nhi?u dng nh?c khc nhau, qua ? h? tr? m s?c trong tr?o, dy d?n, trung th?c cho gi?ng ht. ?? kh?ng ??nh ???c b?n l?nh ?, SA-888 PIANO NEW 2018 s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p


Amply Paramax 888 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax SA 888 Air New l m?u ampli ??u b?ng c?a PARAMAX v?i th? m?nh v? cng ngh? khng dy . M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?)
Amply Paramax 999 Piano - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano v?i m?ch khu?ch ??i s? d?ng h? linh ki?n v v?t li?u t? cc th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i : Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) Bi?n p ngu?n l?n hnh xuy?n (Toroidal transformer) s? d?ng dy ??ng nguyn ch?t ???c qu?n trn li thp t? tnh c?a Nippon Steel (Nh?t B?n)


Amply Paramax 999 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano New s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p :  Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) ....


Amply Paramax 999 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Air New M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?), gip s?n ph?m ??t kh? n?ng khi ph?c g?n nh? nguyn tr?ng tn hi?u m thanh t? b?n thu v?i m?c ?? s?ch ti?ng, tr?t t? v tinh t?, cho ng??i th??ng th?c c?m nh?n r nt v? d?i t?n bi?n ha, bass ch?c g?n, treble t?i nhuy?n ...Amply Paramax SA 999 Air Max

Amply Paramax SA 999 Air Max l model amply m?i nh?t v hay nh?t c?a Paramax trong th?i ?i?n hi?n nay , ???c ra m?t ??u n?m 2020 , s? d?ng  m?ch khu?ch ??i Class AB truy?n th?ng: trang b? 12 transistor cng su?t Toshiba (Nh?t), ??c bi?t amply ???c c?p ngu?n b?i bi?n p hnh xuy?n l?n, s? d?ng dy ??ng tinh khi?t, ??t dng t?i ??n 15Ampe, ??m b?o kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, ?n ??nh.


Vang C? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t DA-2500 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t MA120 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Trang 1
Về Đầu Trang