Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Amply Jarguar - Korea

Menu trái Desktop View
Trang 1
Amply Jarguar Suhyoung PA 701A

Amply Jarguar Suhyoung PA 701A p d?ng ngh? Full Digital gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c , ch?t m s?ch , v?i cng su?t l?n 1000w/2ch amply Jarguar Suhyoung PA 701A d? s?c ?nh t?t cc c?p loa 3 t?c kh tnh nh?t nh? JBL , BIk , BMB v c? loa fullrange .


Amply Jarguar PA 503AB - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jarguar Suhyoung PA-503AB l s? k?t h?p hon h?o gi?a cng ngh? Analog truy?n th?ng v cng ngh? Digital (Class D). V?i tr? khng 4 Ohm cho php ng??i dng d? dng ph?i ghp 2 c?p loa cng lc nng t?ng cng su?t ln ??n 500W m khng ?nh h??ng ??n ?? b?n c?a thi?t b?. Cng su?t ng ra : 500W/ 2CH/ 4 Ohm - Hng chnh hng Sng Nh?c


Amply Jarguar PA 601a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 601a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c, B? khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh 700W / 2CH , Echo cn ch?nh theo cch truy?n th?ng t?o c?m gic thn quen v m d?u. Tiu th? ?i?n n?ng th?p, t sinh nhi?t v ?? b?n cao. Ch?c n?ng Equalizer Preset t?o hi?u ?ng m thanh trung th?c v m?m m?i. 4 ???ng c?m MIC


Amply Jarguar PA 602a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 602a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c - b?o hnh 24 thng . p d?ng Cng ngh? Digital (Class D): Gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c. V ??c bi?t l hi?u su?t lm vi?c cao gip ti?t ki?m ?i?n n?ng, t sinh nhi?t so v?i cc dng Amply Analog truy?n th?ng khc.


Amply Jarguar PA 701A - Bluetooth -Sng Nh?c - BH 2 N?m

S?n ph?m Amply Jarguar Suhyoung PA-701A v?i thi?t k? hi?n ??i k?t h?p nhi?u tnh n?ng n?i tr?i, ?p ?ng nhu c?u nghe nh?c c?a nh?ng khch hng snh ?i?u nh?t hi?n nay.    Cng ngh? Full Digital . Cng su?t c?c m?nh 1000W/ 2CH/ 4 Ohm . Bluetooth 4.0 chu?n aptX . B? gi?i m Optical . Ch?c n?ng gi?m h FBX cho Micro . Ch?c n?ng hi?u ?ng Echo v Reverb


Amply Jarguar PA 503A - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply  Jarguar PA-503A ???c trang b? nh?ng cng ngh? m thanh v??t tr?i ?? c th? x? l Echo v Reverb c?c t?t . Jarguar PA-503A mang s? ??t ph trong cng ngh? Analog cng tnh n?ng khu?ch ??i m thanh ton ph?n Full Digital gip Jarguar PA-503A thm n?i b?t. Chnh nh?ng cng ngh? hi?n ??i ny ? gip cho m thanh khi qua Jarguar PA-503A s? tr? nn trung th?c h?n, th? hi?n ?ng ch?t m c?a bi ht h?n .


Amply Jarguar PA 600A - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Jarguar Suhyoung PA 600A l s?n ph?m thu?c dng cng ngh? Semi Digital s? k?t h?p tuy?t v?i v? tnh n?ng gi?a dng cng ngh? c? ?i?n Analog v cng ngh? hi?n ??i Digital .  Amply Jarguar Suhyoung PA-600A khng ch? k? th?a ton v?n cc tnh n?ng d? cn ch?nh, cho m thanh trung th?c t? nhin v s?ng ??ng


Amply Jarguar PA 506HI - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jaguar PA-506HI c kh? n?ng cn ch?nh ti?ng vang b?ng k? thu?t s? gip cho m thanh pht ra hay h?n r?t nhi?u , H? th?ng Equalizer Preset t?o hi?u ?ng m thanh trung th?c, m?m m?i. Khng ch? c v?y


Amply Jarguar PA 700A - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jaguar Suhyoung PA-700A l dng amply Full Digital, khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh, ch?t l??ng m thanh hon h?o. S?n ph?m c thi?t k? sang tr?ng, ch?t l??ng x? l m thanh tuy?t v?i v ph h?p v?i nhi?u lo?i loa karaoke cao c?p ?? t?o nn b? dn karaoke hon h?o .+ Nh?ng ?u ?i?m n?i tr?i c?a amply Jarguar Suhyoung PA-700A : Cng su?t c?c m?nh, ch?t l??ng m thanh hon h?o


Amply Jarguar PA 606XG - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Cng su?t c?a amply Jarguar PA-606XG c?c l?n ln ??n 1200W cho php ghp n?i v?i 4 loa,  khu?ch ??i hon ton m thanh c?a microphone, h? th?ng pht nh?c mang ??n ch?t l??ng m thanh s?ng ??ng cho dn m thanh karaoke chuyn nghi?p .


Amply Jarguar 203N Plus AF - Anti Feedback

Amply Jarguar  203N Plus AF - Anti Feedback  ???c s?n xu?t d?a trn tnh truy?n th?ng c?a cc dng amply HN QU?C s? d?ng hon ton b?ng m?ch Analog, cng su?t ch?y b?ng s Toshiba nh?t b?n, v? vang c?a micro v Echo ???c s? d?ng c?a hng Misubishi, cc v? m?ch v linh ki?n 100% t? nh hng JArGUAR HN QU?C


Amply Jarguar 203N Gold AF Bluetooth

Amply Jarguar  203N Gold AF ( Anti FeedBack ) Bluetooth l model amply 2 knh c tch h?p bluetooth , ??c bi?t cng su?t kh l?n 400w * 2 knh s? d?ng 12 s cng su?t , m?ch b?o v? v board ch?ng h th? h? m?i nh?t hi?n nay ??m b?o h?n ch? h rt micro  m ca v?n nh?


Amply Jarguar PA 506N Anti Feedback 2019 - Nh?t Hong - BH 3 n?m

Amply Jarguar  PA 506N Anti Feedback 2019 -  Nh?t Hong - BH 3 n?m - New model amply Jarguar m?i nh?t 2019 . C?i ti?n v nng c?p tch h?p ch? ?? Anti-Feedback gi?m h, rt micro v x? l t?p m c?c k? hi?u qu? model new 2019
Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth 4.1 - Nh?t Hong - BH 3 n?m

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth 4.1 Model v??t tr?i v? cng su?t v?i 24 s , t?ng cng su?t  1800w v?i 450w/8 Ohm cho m?i knh ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. Th??ng th cc amply khc ghi cng su?t kh l?n ( ln ??n 500w nh?ng l 4Ohm suy ra ch? cn t?m 250w/ 8ohm )


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback

Gi r? nh?t trong n?m cho Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback , ?y ch?c ch?n l Amply karaoke c bluetooth m?nh nh?t nay, v?i 24 s l?n toshiba , cng su?t s? d?ng th?c t? ln t?i 450W cho m?i knh ra loa. Tch h?p Bluetooth 4.1 m?ch anti feed-back ( ch?ng h ) c?c k? hi?u qu? , ca nh? , nh?c s?ch v hay


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth ,c?i ti?n v nng c?p tch h?p ch? ?? Anti-Feedback gi?m h, rt micro v x? l t?p m c?c k? hi?u qu? model new 2019 . Bluetooth 4.1 , cng su?t 450w/knh * 4 s? d?ng 24 s l?n toshiba


Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMI - BH 2 n?m

? phin b?n Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMI - BH 2 n?m , s? l??ng ng vo m thanh s? ???c nng t? 2 ???ng ln 3 ???ng vo v?i 1 ???ng vo Music input B dnh cho ch? ?? ?nh 2 ?i loa m?t lc v 2 ???ng vo Music input A dng ? ch? ?? ?nh t?ng loa m?t. Ty theo m?c ?ch s? d?ng m chng ta l?a ch?n ch? ?? ??u vo ph h?p nh?t.


Trang 1
Về Đầu Trang