Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Amply Nh?p Kh?u Hn Qu?c

Menu trái Desktop View
Trang 1
Amply Jarguar Suhyoung PA 701A

Amply Jarguar Suhyoung PA 701A p d?ng ngh? Full Digital gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c , ch?t m s?ch , v?i cng su?t l?n 1000w/2ch amply Jarguar Suhyoung PA 701A d? s?c ?nh t?t cc c?p loa 3 t?c kh tnh nh?t nh? JBL , BIk , BMB v c? loa fullrange .


Amply Jarguar PA 503AB - Sng Nh?c - BH 2 n?m

Amply Jarguar Suhyoung PA-503AB l s? k?t h?p hon h?o gi?a cng ngh? Analog truy?n th?ng v cng ngh? Digital (Class D). V?i tr? khng 4 Ohm cho php ng??i dng d? dng ph?i ghp 2 c?p loa cng lc nng t?ng cng su?t ln ??n 500W m khng ?nh h??ng ??n ?? b?n c?a thi?t b?. Cng su?t ng ra : 500W/ 2CH/ 4 Ohm - Hng chnh hng Sng Nh?c


Amply Jarguar PA 601a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 601a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c, B? khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh 700W / 2CH , Echo cn ch?nh theo cch truy?n th?ng t?o c?m gic thn quen v m d?u. Tiu th? ?i?n n?ng th?p, t sinh nhi?t v ?? b?n cao. Ch?c n?ng Equalizer Preset t?o hi?u ?ng m thanh trung th?c v m?m m?i. 4 ???ng c?m MIC


Amply Jarguar PA 602a - Bluetooth - Sng Nh?c - BH 2 N?m

Amply Jarguar Suhyoung PA 602a - Made in Korea - nh?p kh?u b?i cty Sng Nh?c - b?o hnh 24 thng . p d?ng Cng ngh? Digital (Class D): Gip m thanh ng ra m?nh m?, trung th?c. V ??c bi?t l hi?u su?t lm vi?c cao gip ti?t ki?m ?i?n n?ng, t sinh nhi?t so v?i cc dng Amply Analog truy?n th?ng khc.


Amply Jarguar PA 701A - Bluetooth -Sng Nh?c - BH 2 N?m

S?n ph?m Amply Jarguar Suhyoung PA-701A v?i thi?t k? hi?n ??i k?t h?p nhi?u tnh n?ng n?i tr?i, ?p ?ng nhu c?u nghe nh?c c?a nh?ng khch hng snh ?i?u nh?t hi?n nay.    Cng ngh? Full Digital . Cng su?t c?c m?nh 1000W/ 2CH/ 4 Ohm . Bluetooth 4.0 chu?n aptX . B? gi?i m Optical . Ch?c n?ng gi?m h FBX cho Micro . Ch?c n?ng hi?u ?ng Echo v Reverb


Amply Boston Audio PA 1100N

Amply Boston Audio PA 1100N - Amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%Amply Boston Audio PA 5800 - Bluetooth , ghi m

BOSTON AUDIO PA 5800 - Amply KaraOke nh?p kh?u Malaysia


Amply Jarguar 203N Gold AF Bluetooth

Amply Jarguar  203N Gold AF ( Anti FeedBack ) Bluetooth l model amply 2 knh c tch h?p bluetooth , ??c bi?t cng su?t kh l?n 400w * 2 knh s? d?ng 12 s cng su?t , m?ch b?o v? v board ch?ng h th? h? m?i nh?t hi?n nay ??m b?o h?n ch? h rt micro  m ca v?n nh?


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback

Gi r? nh?t trong n?m cho Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti-Feedback , ?y ch?c ch?n l Amply karaoke c bluetooth m?nh nh?t nay, v?i 24 s l?n toshiba , cng su?t s? d?ng th?c t? ln t?i 450W cho m?i knh ra loa. Tch h?p Bluetooth 4.1 m?ch anti feed-back ( ch?ng h ) c?c k? hi?u qu? , ca nh? , nh?c s?ch v hay


Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Anti Feedback Bluetooth ,c?i ti?n v nng c?p tch h?p ch? ?? Anti-Feedback gi?m h, rt micro v x? l t?p m c?c k? hi?u qu? model new 2019 . Bluetooth 4.1 , cng su?t 450w/knh * 4 s? d?ng 24 s l?n toshiba


Amply Jarguar PA 506N AF - Anti Feedback - Nh?t Hong

Amply Jarguar 506N AF nh?p kh?u Hn Qu?c 100% ???c trang b? b? l?c m x? l hon ton cc t?p m, ch?ng nhi?u m, cho m thanh trong tr?o. ??ng th?i m?ch hi?u ch?nh Master Music v Micro cho php ng??i dng tinh ch?nh m thanh v gi?ng ht theo mu?n, nng ch?t l??ng gi?ng ht ??i v?i nh?ng gi?ng y?u, h?t h?i, lm ?m gi?ng ho?c ??a m s?c tr? nn bay b?ng uy?n chuy?n...


Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMI

Amply Jarguar 506 Limited Edition - KOMIT?o ta s? khc bi?t v??t tr?i so v?i cc dng t??ng ???ng nh? thi?t k? v s? d?ng linh ki?n chu?n chu u , b?o hnh 2 n?m ??i m?i


Amply Jarguar Pro 506N GOLD Bluetooth 4.1 - Nh?t Hong

Model v??t tr?i v? cng su?t v?i 24 s , t?ng cng su?t  1800w v?i 450w cho m?i knh ???c thi?t k? b?i h? th?ng l?c m th? h? m?i nh?t, qua nhi?u t?ng l?c, ??m b?o m thanh trong tr?o v trung th?c nh?t. H?n ch? t?i ?a nhi?u m, th? hi?n r rng m s?c t?n s? cao, ??y m Bass xu?ng th?t su v uy l?c. M?ch b?o v? loa ???c trang b? v t? ra th?c s? c?n thi?t .Phin b?n c ch?c n?ng Bluetooth 4.1 .Hng chnh hng / m?i 100% Amply Jarguar Suhyoung PA 503A

Amply Jarguar Suhyoung PA-503A mang s? ??t ph trong cng ngh? Analog cng tnh n?ng khu?ch ??i m thanh ton ph?n Full Digital gip Jarguar PA 503A thm n?i b?t. Vi?c ?nh cng 2 ?i loa khng lm gi?m s?c m?nh c?a amply Jarguar Suhyoung PA-503 ..Hng chnh hng , nh?p kh?u phn ph?i b?i Sng Nh?c


Amply Jarguar Suhyoung PA 600A

amply Jarguar Suhyoung PA-600A n?i b?t v?i b? khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh ln ??n 700W/2CH cng ch?c n?ng Equalizer Preset t?o hi?u ?ng m thanh trung th?c v m?m m?i ? hon ton lm xiu lng v chinh ph?c cc khch hng kh tnh c?a mnh ch? sau m?t l?n nghe v th? m qua s?n ph?m ny .


Amply Jarguar PA 506HI

Amply Jaguar PA-506HI c kh? n?ng cn ch?nh ti?ng vang b?ng k? thu?t s? gip cho m thanh pht ra hay h?n r?t nhi?u Cng ngh? Analog truy?n th?ng v?i 8 transitor khu?ch ??i cng su?t c?c m?nh gip cho m thanh pht ra loa m?nh m?, ??y ??n v kh?e kho?n h?n .


Amply Jarguar PA 700A

Amply Jarguar PA 700A ??c bi?t, ? s?n ph?m ny l ph?n Echo v Reverb ???c tch ring ?? c th? cn ch?nh chuyn su, ??t ???c hi?u ?ng m thanh hay nh?t , Reverb ???c tch ring ra v c t?ng nt cn ch?nh ring bi?t nh? nt volume, delay, low sound ?? ng??i dng ??t ???c ?? v?ng m thanh nh? mong mu?n .Amply Jarguar PA 606XG

Amply Jarguar PA 606XG t?o nn m?t khng gian m nh?c nh? ?ang trn sn kh?u nh? vo ch?c n?ng Echo, Reverb v b? tr?n mic ???c tch h?p trong amply. Trong ?, nt cn ch?nh Reverb ?i?u ch?nh ?? vang v?ng c?a ti?ng ca, gip t?o c?m gic cho ng??i dng nh? ?ang bi?u di?n ht trn khng gian sn kh?u chuyn nghi?p.


Amply Boston Audio PA 1300

Amply Boston Audio PA 1300 - Amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%


Amply Boston Audio PA 7000N

Amply Boston Audio PA 7000N - amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%Amply Boston Audio PA 8000N

Amply Boston Audio PA 8000N - Amply KaraOke nh?p kh?u Hn Qu?c - hng chnh hng / m?i 100%Amply Boston Audio PA 6200 II

Amply Boston Audio PA 6200 II . Amply KaraOke nh?p kh?u Malaysia - Amply BOSTON PA 6200 II sa?n ph?m cao c?p ?e?p m??t v??i nhi?u ch??c n?ng k?t n?i hi?n ?a?i .c cng su?t l?n 400W, h? tr? k?t n?i khng dy bluetooth, cho ch?t m trong tr?o, d? dng ty ch?nh theo s? thch Trang 1
Về Đầu Trang