Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

??u Karaoke vi tnh

Menu trái Desktop View
Trang 1
??u Okara M10i - 4TB + Mn Hnh

??u Okara M10i - 4TB + Mn hnh c?m ?ng v?i nh?ng tnh n?ng v??t tr?i nh? : Ph?n m?m lun ???c c?p nh?t theo ki?n ng??i tiu dng + Nh?c g?n nh? ra bi ht m?i hng tu?n , ca trn youtube , soundcloud, mixcloud + C?p nh?t nh?c online ...


VietK Pro 4TB - ??u Karaoke Online Youtube

??u Karaoke VietK Pro 4TB , th?a h??ng v pht tri?n ti?p cc tinh hoa c?a th??ng hi?u ??u Viet KTV danh ti?ng , ??c bi?t DAC gi?i m m thanh chu?n Hi-Res , chip DAC Stereo 32 bit 384kHz c?a Texas Instrument M?


Hanet Play X One 1 TB - ??u Karaoke Online Youtube

Hanet Play X One 1 TB - ??u Karaoke Online Youtube - ???c trang b? cng ngh? tin phong Tm ki?m bi ht b?ng gi?ng ni ??u tin v duy nh?t t?i Vi?t Nam, HANET Karaoke PlayX One l mn qu cng ngh? m?i nh?t v v cng ??c bi?t khi mang trong mnh hai ch?c n?ng gi?i tr gia ?nh hon h?o : Karaoke VOD gia ?nh hi?n ??i v Thi?t b? gi?i tr ?a ph??ng ti?n.Hanet Play X One 2 TB - ??u Karaoke Online Youtube

Hanet PlayX One 2TB ??u Karaoke Online Youtube - ???c trang b? cng ngh? tin phong Tm ki?m bi ht b?ng gi?ng ni ??u tin v duy nh?t t?i Vi?t Nam, HANET Karaoke PlayX One l mn qu cng ngh? m?i nh?t v v cng ??c bi?t khi mang trong mnh hai ch?c n?ng gi?i tr gia ?nh hon h?o : Karaoke VOD gia ?nh hi?n ??i v Thi?t b? gi?i tr ?a ph??ng ti?n.


Hanet Play X One 4 TB - ??u Karaoke Online Youtube

Hanet PlayX One 4TB - ??u Karaoke Online Youtube - ???c trang b? cng ngh? tin phong Tm ki?m bi ht b?ng gi?ng ni ??u tin v duy nh?t t?i Vi?t Nam, HANET Karaoke PlayX One l mn qu cng ngh? m?i nh?t v v cng ??c bi?t khi mang trong mnh hai ch?c n?ng gi?i tr gia ?nh hon h?o : Karaoke VOD gia ?nh hi?n ??i v Thi?t b? gi?i tr ?a ph??ng ti?n.


Hanet PLay X Pro 4TB - ??u Karaoke Online Youtube

HANET Karaoke PlayX Pro l gi?i php t?i ?u cho ho?t ??ng kinh doanh c?a trung tm Karaoke. V?i chi ph ??u t? ph h?p, c?u hnh s?n ph?m t?t, tch h?p nhi?u gi?i php t?i ?u v? m?t h? th?ng v qu?n l, PlayX Pro ?ang l s? quan tm hng ??u hi?n nay.


Hanet Play X One - ??u Karaoke Online Youtube

Hanet Play X One - ??u Karaoke Online Youtube - ???c trang b? cng ngh? tin phong Tm ki?m bi ht b?ng gi?ng ni ??u tin v duy nh?t t?i Vi?t Nam, HANET Karaoke PlayX One l mn qu cng ngh? m?i nh?t v v cng ??c bi?t khi mang trong mnh hai ch?c n?ng gi?i tr gia ?nh hon h?o : Karaoke VOD gia ?nh hi?n ??i v Thi?t b? gi?i tr ?a ph??ng ti?n.


Paramax LS 5000 - HDD 3TB - ??u Karaoke

PARAMAX LS-5000 l s?n ph?m ??u karaoke ??ng c?p hi-end ??u tin t?i Vi?t Nam. ?y l k?t qu? h?p tc gi?a Paramax Corporation v TJ Media t?p ?on s? 1 th? gi?i v? cng ngh? karaoke ??n t? Hn Qu?c.


Hanet Beat X Pro 4TB - ??u Karaoke Online Youtube

??u karaoke Hanet BEAT X Pro 4TB phin b?n cao c?p nh?t c?a HANET hi?n nay chuyn cho Karaoke chuyn nghi?p Bao g?m ??u karaoke Hanet BEAT X Pro 4TB v Tablet HANET SmartList ?i?u khi?n bi htOkara H10 - ??u Karaoke li?n mn hnh Online Youtube

Okara H10 khi ht karaoke lun t?o cho b?n c?m gic h?ng th, s?ng ??ng b?i khng cn nh?ng hnh ?nh chn ng?t m thay vo ? l MV ca s? cng beat nh?c m?i c?c d? b?t tone. Ngoi ra, ??u karaoke H10 cn ???c tch h?p Youtube, Soundcloud, MixClound,...?? ht karaoke online.


??u Karaoke BTE s9650 - HDD 4TB

C ch?c n?ng tm nh?c & ca khc karaoke trn Youtube .  C th? k?t n?i smart phone , tablet lm remote chon bi .  ? c?ng ch?a nh?c dung l??ng l?n 4000GB .


??u Karaoke OKara M10i 4TB + Mn hnh c?m ?ng

Gi?m gi ln ??n 20% cho  ??u Karaoke Okara M10i .- ??u OKARA M10i v?i nh?ng tnh n?ng v??t tr?i nh? : + Ph?n m?m lun ???c c?p nh?t theo ki?n ng??i tiu dng + Nh?c g?n nh? ra bi ht m?i hng tu?n , ca trn youtube , soundcloud, mixcloud + C?p nh?t nh?c online ...
??u Karaoke Paramax LS 3000

PARAMAX LS-3000 l ??u karaoke s? d?ng ??a DVD-9, c kh? n?ng l?u tr? d? li?u, hnh ?nh, m thanh ch?t l??ng cao nh?t hi?n nay. S?n ph?m ngoi h? tr? c?ng ??c ??a DVD cn t??ng thch v?i nhi?u ??nh d?ng: VCD, CD, USB, MP3

OKara M10i - ??u Karaoke Online Youtube , SoundCloud

??u Karaoke OKARA M10i hon ton l?t xc & thm cc tnh n?ng m?i nh?t l Karaoke Online , Youtube , Sound Cloud v?i giao di?n thay ??i nh?m h? tr? t?i ?a cho ng??i s? d?ng . Ch??ng trnh gi?m gi ln ??n 20% cho  ??u Karaoke Okara M10i .


Kara M10i - HDD 3TB - ??u Karaoke Online Youtube

??u Kara M10i - Okara M10i 2TB 3TB 4TB . ??u Karaoke Kara - Okara M10i R?t ph h?p phng gi?i tr gia ?nh , s? d?ng smart phone , tablet lm remote ?i?u khi?n , c?p nh?t nh?c online , ht trn youtube ....


Kara M10i - 4TB - ??u Karaoke Online Youtube

??u karaoke Kara M10i - Okara M10i 4tb l model ??u karaoke online hay nh?t hi?n nay , tm nh?c trn Youtube  hng m?i 100%  b?o hnh chnh hng .


??u OKARA M10i

??u Karaoke Kara - Okara M10i HDD 2TB - 3TB - 4TB . ??u karaoke OKARA M10i l m?t trong nh?ng ??u karaoke HD t?t & hay nh?t hi?n nay, ???c s? d?ng cng ngh? m?i nh?t trong l?nh v?c ??u my Karaoke . OKARA M10i ch?y trn n?n h? ?i?u hnh Linux nn ?? ?n ??nh cao ho?t ??ng trong th?i gian di. Chng ti kh?ng ??nh ?y l s?n ph?m ???c h? tr? t?t nh?t v? ph?n c?ng c?ng nh? ph?n m?m .


OKara M10i 3TB + Mn hnh c?m ?ng - ??u Karaoke Online Youtube

Ch??ng trnh gi?m gi ln ??n 20% cho  ??u Karaoke Okara M10i .  ??u karaoke OKARA M10i V MN HNH l m?t trong nh?ng ??u karaoke HD t?t & hay nh?t hi?n nay, ???c s? d?ng cng ngh? m?i nh?t trong l?nh v?c ??u my Karaoke .


Mn hnh c?m ?ng Kara
Mn hnh c?m ?ng Kara TC 20

Mn Hnh C?m ?ng ?i?n dung Okara 21.5" -  Model Okara TC 20 - Dng ?? k?t n?i v?i ??u Karaoke Okara m10i ?? ch?n bi htHanet SmartList

My tnh b?ng Hanet Smartlist dng cho karaoke chuyn nghi?p, l my tnh b?ng ???c thi?t k? ring cho phng karaoke chuyn nghi?p v?i ph?n v? ch?ng va ??p c?c k? h?m h?, v kh? n?ng khng n??c c?c t?t c?a Tablet HANET SmartList gip cho h? th?ng yn tm t lo b? tr?c tr?c nh? cc dng my tnh b?ng th??ng.


Mn Hnh C?m ?ng Vietktv 22

Mn Hnh C?m ?ng Vietktv 22 l S?n ph?m mn hnh c?m ?ng ?i?n dung cao c?p v?i thi?t k? ??n gi?n v tinh t?. Chn kim lo?i ki?u dng cong ??c ?o v v cng v?ng ch?c. S? d?ng cng ngh? c?m ?ng ?i?n dung tin ti?n nh?t hi?n nay v?i ?? nh?y c?c cao th??ng ???c trang b? cho cc m?u ?i?n tho?i v my tnh b?ng th?i th??ng.


Trang 1
Về Đầu Trang