Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

AgaSound

Menu trái Desktop View
Trang 1
Vang s? Agasound DP 4000

Vang s? Agasound DP  4000 l  s?n ph?m ???c thi?t k? b?i cc chuyn gia m thanh hng ??u th? gi?i trn dy chuy?n s?n xu?t my mc tin ti?n nh?p kh?u t? ??c. V?i cc tnh n?ng v??t tr?i, cng t?c ?? x? l nhanh, ??n gi?n d? s? d?ng s?n ph?m th?c s? thch h?p l?p ??t trong cc h? th?ng m thanh karaoke, bar club trn th? tr??ng Vi?t nam hi?n nay.C?c ??y 4 Knh Agasound A3

Agasound A3 l dng ??y cng su?t 4 knh ngu?n xuy?n c?a hng Agasound v?i cng su?t ko m?i knh ? ch? ?? 8 ohm kho?ng 600W. Dng s?n ph?m s? d?ng cng ngh? bi?n p ngu?n xuy?n, v?i l?p m?ch TD m?i, ?em ??n hi?u su?t s?n ph?m cao v ch?t l??ng.


C?c ??y 4 Knh Agasound A4

Agasound A4 l dng ??y cng su?t 4 knh ngu?n xuy?n c?a hng Agasound v?i cng su?t ko m?i knh ? ch? ?? 8 ohm kho?ng 800W. Dng s?n ph?m s? d?ng cng ngh? bi?n p ngu?n xuy?n, v?i l?p m?ch TD m?i, ?em ??n hi?u su?t s?n ph?m cao v ch?t l??ng.


Loa Agasound K10

Loa Agasound AT-K10 dng loa ???c s?n xu?t theo cng ngh? Chu u v?i thi?t k? c? bass ??c bi?t 10 inch v?i ???ng knh cn bass l 2 inch cho m tr?m su, ?m h?n (Extended LF); loa trung c?a s?n ph?m ???c thi?t k? v?i 2 c? loa c ???ng knh 3 inch v?i cn m?i c? loa 0,5 inch, tp ???c nng c?p v?i 2 x 3 inch


Loa Agasound 710

V? ch?t m Loa Agasound AE-710 l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 10 inch (25cm) cn bass 2,5 inch (6,3 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,4 inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 58 Hz ??n 18 KHz. Loa c cng su?t m?nh m?: trung bnh kho?ng 300W; t?i ?a 1200W


Loa Agasound 712

Loa Agasound AE-712  l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 12 inch (30cm) cn bass 3 inch (7,5 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,75  inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 56 Hz ??n 19 KHz. Loa c cng su?t kh cao: trung bnh kho?ng 450W; t?i ?a 1800WLoa Agasound 812 +

Loa Agasound AE 812 + l m?t loa ton d?i, hai ???ng ti?ng d?ng passive (th? ??ng) v?i m?t Bass 12 inch (30 cm) cn bass 3 inch (7,5 cm); Tp 1 inch (2,5 cm) d?ng kn v?i cn tp 1,75 inch cho m thanh hay v ??y ??n trong kho?ng m t? 53 Hz ??n 20 KHz. Loa c cng su?t m?nh m?: trung bnh kho?ng 400W; t?i ?a 1600W


Loa Agasound AT15

Loa Agasound AT-15 dng loa ???c thi?t k? theo cng ngh? m?i nh?t Chu u v?i Bass 15 inch v?i ???ng knh cn bass l 3 inch (75mm); tp 1 inch d?ng nn v?i cn tp 1,75 inch c kn lm b?ng polyester. Loa ??t cng su?t ln t?i 550W lin t?c / 2200W t?i ?a.


Sub H?i Agasound s18 - Sub h?i bass 18 Inches

Sub h?i Agasound AS 18 c thi?t k? ??c tr?ng v?i thng loa b?ng g? p ch?t l??ng dy 18mm, gip gi?m thi?u t?i ?a s? bi?n d?ng m thanh t?n s? th?p, v ??nh h??ng chnh xc cho m thanh t?n s? th?p....


HM P17 : Vang Agasound 4000 - C?c ??y Agasound A4 - Loa Agasound AT15

Vang S? Agasound 4000 + C?c ??y Agasound A4 + Loa Agasound AT15 l Combo Karaoke Cao C?p ?nh di?n tch l?n 30m2 , t?t c? hng chu?n hay , ?nh t?t m?i th? lo?i , c th? ?nh ngoi tr?iTrang 1
Về Đầu Trang