Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

CAVS

Menu trái Desktop View
Trang 1
Micro CAVS T4

Micro khng dy CAVS T4 s? d?ng t?n sng UHF. B? thu g?m 2 knh s? d?ng cng lc (knh A, knh B) v?i 200 knh t?n s? ty ch?n.Ph?m vi ph? sng 100m ty thu?c vo khng gian s? d?ng.


Vang c? CAVS F5000 Gold - ch?ng h , Bluetooth

Vang c? CAVS F-5000 Gold l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke cho ch?t l??ng t?t nh?t. Ca nh? , ch?ng h , c bluetooth .S?n ph?m ?ng d?ng cng ngh? tin ti?n nh?t hi?n nay v?i m?ch ch?ng h Anti-Feedback th? h? 4 ch?ng ru rt c?c k? hi?u qu? , tch h?p bluetooth . Th??ng hi?u CAVS l t? vi?t t?t c?a Credible Audio Visual Solutions, c?a Hoa K?. CAVS l cng ty ho?t ??ng trong l?nh v?c ?i?n t? m thanh bao g?m thi?t b? ph?n c?ng, ph?n m?m ?ng d?ng v gi?i php h? th?ng. ???c thnh l?p vo n?m 1995, ??n nay n?n mng th??ng hi?u CAVS ? r?t v?ng ch?c.


C?c ??y CAVS 2700

C?c ??y CAVS 2700 Gold ???c trang b? h? th?ng t? l?c ch?t l??ng cao, cng su?t ??u ra ln t?i 1200W/2 knh ( 600W 1 knh) cho ch?t m trung th?c, m?nh m? v khng mo ti?ng cho d ch?i ? ch? ?? m?nh v trong th?i gian di.


C?c ??y 4 knh CAVS 4600A

C?c ??y CAVS 4600A ny c cng su?t ??t 600w m?t knh v?i 8 Ohm , 1000w m?t knh v?i 4 Ohm gip chi?c c?c ??y d? dng ph?i ghp v?i cc dng loa karaoke c trn th? tr??ng , mang ??n s? ?n t??ng kh phai trong lng ng??i tiu dng.


Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700

Vang c? CAVS F5000 + C?c ??y CAVS 2700 l m?t trong nh?ng combo vang c? + ??y r?t hay c?a CAVS , thay th? hon h?o cho amply Karaoke thm nhi?u ch?c n?ng nh? ch?ng h , bluetooth , c?ng quang ( optical )Loa CAVS LS 710

Loa CAVS 710 c cng su?t (Continuous/Program/Peak): 300W / 600W/ 1200W , m?t tr??c loa ???c thi?t k? d?ng vm v?i gc ph? vng l 800 x 700 t?o ?? khu?ch tn m thanh t?t nh?t, h?n ch? t?i ?a hi?n t??ng nhi?u m do cc sng ch?ng cho nhau.


Loa CAVS LS-712

Loa Karaoke CAVS LS-712 c 2 ???ng ti?ng, s? d?ng v?i c? loa ???c lm t? nam chm ??t chu?n c?a th??ng hi?u CAVS lo?i nam chm v?nh c?u v? ?? b?n c l?c t? c?c m?nh v t?t nh?t trn th? gi?i cho ?? ??ng cao v d?i t?n r?ng. ???ng knh 300mm v m?t tp 2408H-1 37.5mm.


Loa CAVS XB-12

V?i m?c gi h?p l, thi?t k? sang tr?ng, kh?e kho?n, Loa CAVS XB12 c th? ph?c v? cho cc phng karaoke kinh doanh chuyn nghi?p, phng karaoke gia ?nh, cc phng h?i tr??ng, h?i th?o hay cc s? ki?n l?n. Mang l?i gi tr? ?ch th?c cho ng??i s? d?ng

Trang 1
Về Đầu Trang