Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Paramax Pro

Menu trái Desktop View
Trang 1
Loa Paramax 2018 - 2019 bn ch?y

Tng h?p cc model loa Paramax 2018 , loa Paramax 2019 chnh hng bn ch?y nh?t hi?n nay


Vang S? Paramax Pro MX2000

Vang S? Paramax Pro MX2000 hay h?n h?n cc dng mixer cng lo?i, ECHO REVERT hay , CPU ???c trang b? trong vang s? Paramax MX2000 l CPU ch?t l??ng hng ??u th? gi?i ??n t? hng Analog Devices (USA) khng qu khi ni em n khng thua km cc dng pro hi?n nay


Vang s? Paramax MX 220

Vang s? Paramax MX 220 l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke k? thu?t s? ch?t l??ng cao cho php ng??i dng ki?m sot ??c l?p v linh ho?t tn hi?u m thanh trn cc ngu?n nh?c, ??ng th?i tho?i mi ?i?u ch?nh gi?ng ht theo phong cch ring c?a m?i ng??i s? d?ng v?i thi?t k? ng vo 10 band Equalizer cho nh?c n?n v ??n 15 band cho ph?n gi?ng ht.


Vang s? Paramax Pro MX 320

Kh? n?ng x? l tn hi?u chuyn nghi?p c?a vang s? Paramax MX-320  cho php m nh?c th? hi?n ? m?c ?? t??i sng nh?ng khng chi g?t v tr? nn ??t bi?t trung th?c d??i s? h? tr? c?a lo?t tnh n?ng x? l - cn ch?nh ti?ng ?n trnh d?i m .....

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120 t?o ra sn kh?u m thanh r?ng m? b?ng ton b? d?i m cn b?ng v?i c??ng ?? m?nh m? v ?n ??nh. Cng su?t  ??u ra c?c ??i ??t m?c 1200 Watt t?i tr? khng 8 Ohm, ph h?p ?? ph?i ghp v?i nhi?u m?u loa chuyn dng.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220

C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220 ???c thi?t l?p ?? ho?t ??ng ??t m?c cng su?t m?nh m? 1200 Watts/ 1 knh/ 4 Ohm, ?y l m?c cng su?t t?i ?u cho nhi?u nhu c?u s? d?ng. S?n ph?m c th? ph?i ghp v?i cc loa cng su?t l?n, ?p ?ng nhu c?u th??ng th?c m thanh m?nh m? nh?ng v?n ??m b?o t?ng d?i m ???c x? l chuyn nghi?p, tinh t?.


Combo Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120

K?t h?p 2 s?n ph?m Pro c?a Paramax : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


Loa ko Paramax Go 300 New

Loa ko Paramax Go 300 New 2020 ???c trang b? cng ngh? Bluetooth ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u Qualcomm - M?, k?t n?i v?i thi?t b? di ??ng r?t m??t m, ?n ??nh ???ng truy?n, tn hi?u r nt trong kho?ng cch ln ??n 10m.


Loa Paramax Pro C10

M?u loa chuyn nghi?p Paramax Pro C10 n?i tr?i ? kh? n?ng ht karaoke v ch?i nh?c v?i ?a d?ng cc th? lo?i. ??c bi?t ?n t??ng v?i dng nh?c c ti?t t?u nh?p nhng, ?i h?i ?? bi?n chuy?n c?m xc da di?t, su l?ng Ch?t m v phong cch c?a loa Paramax Pro C10 ???c thi?t k? chuyn su ?? ?ng d?ng trong khng gian ca ht, gi?i tr ch?t l??ng cao ...


Loa Paramax Pro C12

Ch?t m v phong cch c?a loa Paramax Pro c12 ???c thi?t k? chuyn su ?? ?ng d?ng trong khng gian ca ht, gi?i tr ch?t l??ng cao t?i cc ?i?m karaoke kinh doanh ho?c gia ?nh.


Loa Paramax Pro S10

Loa Paramax Pro S10 ???c thi?t k? c d?i t?n r?ng, ?? ph? m t?i ?u, m thanh chi ti?t, m?ch l?c nh?ng ha quy?n, ???c ?nh gi t?t ? c?p ?? trnh di?n trung-cao c?p. ?y l s?n ph?m ph?i h?p gi?a PARAMAX PRO cng ??i tc chi?n l??c v?n l nh s?n xu?t thi?t b? m thanh chuyn nghi?p hng ??u t?i Thi Lan v?i trn 30 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c pro- audio.


Loa Paramax Pro S12

Loa Paramax Pro S12 ???c thi?t k? c d?i t?n r?ng, ?? ph? m t?i ?u, m thanh chi ti?t, m?ch l?c nh?ng ha quy?n, ??c bi?t s? d?ng c? loa t?n s? cao d?ng nn c dome loa b?ng ch?t li?u Titanium qu hi?m ???c l?p trong h?ng ci nhm c? l?n, c?ng cp gip gi?m nhi?u m hi?u qu?. S?n ph?m ???c ?nh gi t?t ? c?p ?? trnh di?n trung-cao c?p.


Loa Paramax Pro S15

Loa Paramax Pro S15 mang ??m ??c tr?ng c?a nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng - b?n b? Made in ThaiLand - qu?c gia n?i ti?ng v? s?n xu?t cng nghi?p, v?i mng loa ???c ?ng d?ng cng ngh? ch?ng n??c, ch?u nhi?t cao v c thng loa lm t? ch?t li?u g? t? nhin p nhi?u l?p d?o dai, ch?u ?m t?t.


Micro Paramax Pro-9000

Micro Paramax Pro-9000 New - micro KM S?C khng dy hon ton m?i tch h?p cng ngh? t? ??ng d tm knh t?n s? Auto Channel Targeting. S?n ph?m ch?c ch?n mang l?i hi?u qu? v c?m gic s? d?ng ?ng gi, ??c s?c t? ki?u dng cho ??n ch?t m.


Micro Paramax Pro 9000 New - 2019

Micro Paramax PRO-9000 New h?i ?? ph?m ch?t c?a m?t micro ch?t l??ng cao,  ??c bi?t ph h?p v?i nhu c?u s? d?ng cho h? th?ng karaoke kinh doanh chuyn nghi?p, h?i tr??ng , h?i ngh?. T?i cng m?t ??a ?i?m, t?i ?a c ??n 50 b? Micro Paramax PRO-9000 New c th? ho?t ??ng t?t m khng g?p ph?i hi?n t??ng trng sng.   


Micro Paramax SM-2500 Smart

Micro Paramax SM-2500 Smart Tri?t tiu h rt t?i ?u Thi?t l?p ln ??n 200 knh (CH-A v CH-B), ng??i dng c th? d? dng thay ??i, trnh hi?n t??ng trng knh t?n s?. 5 giy sau khi kh?i ??ng s? t? t?t mn hnh ?? ti?t ki?m n?ng l??ng. Sau 3 giy khng c m thanh s? t? ng?t thu m ?? ch?ng ?n (Mute). Sau 5 giy s? t? ??ng chuy?n sang ch? ?? ch? (Stanby) khi ng??i s? d?ng khng c?m micro trn tay. Sau 15 pht khng s? d?ng s? t? ??ng t?t ngu?n (Power-off) ?? ti?t ki?m n?ng l??ng.

Micro Paramax Pro-M8

Micro Paramax Pro-M8 ti t?o gi?ng ht l thi?t b? gi?i tr ?i h?i kh? n?ng thi?t k? hon h?o trong t?ng chi ti?t, nh?m ti hi?n ch?t gi?ng c?a ng??i ht m?t cch trung th?c, s?c nt, h? tr? qung trung tr?m dy d?n, bung m?.Micro PARAMAX PRO-M8 khng ch? hon thnh t?i ?u nhi?m v? ? m cn t?ng c??ng cc tnh n?ng thng minh ti?n ch, th?i th??ng: ch?ng h rt, t? ng?t ti?ng (mute), ti?t ki?m n?ng l??ng pin (sleep)


Trang 1
Về Đầu Trang