Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Paramax

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


Loa Paramax 2018 - 2019 bn ch?y

Tng h?p cc model loa Paramax 2018 , loa Paramax 2019 chnh hng bn ch?y nh?t hi?n nay


??u Karaoke Paramax LS 3000

PARAMAX LS-3000 l ??u karaoke s? d?ng ??a DVD-9, c kh? n?ng l?u tr? d? li?u, hnh ?nh, m thanh ch?t l??ng cao nh?t hi?n nay. S?n ph?m ngoi h? tr? c?ng ??c ??a DVD cn t??ng thch v?i nhi?u ??nh d?ng: VCD, CD, USB, MP3

Paramax DX 2500 AIR DSP - Vang s? ch?nh c?

Vang s? ch?nh c? Paramax DX 2500 AIR DSP v?i h? m?ch x? l tn hi?u ??nh cao, s? d?ng Chipset c?c m?nh t? th??ng hi?u Dream S.A.S (Php); B? vi ?i?u khi?n c?a Cypress Semiconductor (M?) k?t h?p chip DAC c?a Texas Instruments (M?) - lin minh hng ??u cho kh? n?ng ti hi?n m thanh & gi?ng ht ?iu luy?n.


Vang S? Paramax Pro MX2000

Vang S? Paramax Pro MX2000 hay h?n h?n cc dng mixer cng lo?i, ECHO REVERT hay , CPU ???c trang b? trong vang s? Paramax MX2000 l CPU ch?t l??ng hng ??u th? gi?i ??n t? hng Analog Devices (USA) khng qu khi ni em n khng thua km cc dng pro hi?n nay


Vang s? Paramax MX 220

Vang s? Paramax MX 220 l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke k? thu?t s? ch?t l??ng cao cho php ng??i dng ki?m sot ??c l?p v linh ho?t tn hi?u m thanh trn cc ngu?n nh?c, ??ng th?i tho?i mi ?i?u ch?nh gi?ng ht theo phong cch ring c?a m?i ng??i s? d?ng v?i thi?t k? ng vo 10 band Equalizer cho nh?c n?n v ??n 15 band cho ph?n gi?ng ht.


Vang s? Paramax Pro MX 320

Kh? n?ng x? l tn hi?u chuyn nghi?p c?a vang s? Paramax MX-320  cho php m nh?c th? hi?n ? m?c ?? t??i sng nh?ng khng chi g?t v tr? nn ??t bi?t trung th?c d??i s? h? tr? c?a lo?t tnh n?ng x? l - cn ch?nh ti?ng ?n trnh d?i m .....

C?c ??y 2 knh Paramax DA 2500

C?c ??y 2 knh Paramax DA 2500 v??t xa kh? n?ng khu?ch ??i m thanh thu?n ty, l b? phng xu?t s?c gip khai thc t?i ?a cng su?t v ch?t m c?a cc thi?t b? cng ph?i ghp nh?: vang s?, mixer, loa karaoke.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120

C?c ??y 2 knh Paramax Pro Ma 120 t?o ra sn kh?u m thanh r?ng m? b?ng ton b? d?i m cn b?ng v?i c??ng ?? m?nh m? v ?n ??nh. Cng su?t  ??u ra c?c ??i ??t m?c 1200 Watt t?i tr? khng 8 Ohm, ph h?p ?? ph?i ghp v?i nhi?u m?u loa chuyn dng.


C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220

C?c ??y 2 knh Paramax Pro MA 220 ???c thi?t l?p ?? ho?t ??ng ??t m?c cng su?t m?nh m? 1200 Watts/ 1 knh/ 4 Ohm, ?y l m?c cng su?t t?i ?u cho nhi?u nhu c?u s? d?ng. S?n ph?m c th? ph?i ghp v?i cc loa cng su?t l?n, ?p ?ng nhu c?u th??ng th?c m thanh m?nh m? nh?ng v?n ??m b?o t?ng d?i m ???c x? l chuyn nghi?p, tinh t?.


Amply Paramax 888 Piano - BH 3 n?m

Amply PARAMAX SA-888 Piano ???c thi?t k? h??ng t?i ch?t m tinh t? cng cng su?t m?nh m? gip gi?ng ht tr? nn n?i l?c v c?m xc. S?n ph?m m?i ny mang dng v? sang tr?ng ??c nh?t d??ng nh? kh c th? tm th?y trn th? tr??ng ampli karaoke hi?n nay.

Amply Paramax 888 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 888 Piano New  x? l t?t ???c nhi?u dng nh?c khc nhau, qua ? h? tr? m s?c trong tr?o, dy d?n, trung th?c cho gi?ng ht. ?? kh?ng ??nh ???c b?n l?nh ?, SA-888 PIANO NEW 2018 s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p


Amply Paramax 888 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax SA 888 Air New l m?u ampli ??u b?ng c?a PARAMAX v?i th? m?nh v? cng ngh? khng dy . M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?)
Amply Paramax 999 Piano - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano v?i m?ch khu?ch ??i s? d?ng h? linh ki?n v v?t li?u t? cc th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i : Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) Bi?n p ngu?n l?n hnh xuy?n (Toroidal transformer) s? d?ng dy ??ng nguyn ch?t ???c qu?n trn li thp t? tnh c?a Nippon Steel (Nh?t B?n)


Amply Paramax 999 Piano New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Piano New s? h?u h? linh ki?n v v?t li?u cao c?p :  Cc Op-amp v IC t? Texas Instruments (USA) B? s cng su?t (Power transistors) c?a Toshiba (Nh?t B?n) Cc t? ?i?n, ?i?n tr? ???c cung c?p b?i Deawoo v Han-Ryuk (Hn Qu?c) ....


Amply Paramax 999 Air New - BH 3 n?m

Amply Paramax 999 Air New M?ch ???c pht tri?n cng phu v?i b? gi?i m SNR 93 Decibel, s? d?ng dng chp CSR danh ti?ng t? Qualcomm (M?), gip s?n ph?m ??t kh? n?ng khi ph?c g?n nh? nguyn tr?ng tn hi?u m thanh t? b?n thu v?i m?c ?? s?ch ti?ng, tr?t t? v tinh t?, cho ng??i th??ng th?c c?m nh?n r nt v? d?i t?n bi?n ha, bass ch?c g?n, treble t?i nhuy?n ...Amply Paramax SA 999 Air Max

Amply Paramax SA 999 Air Max l model amply m?i nh?t v hay nh?t c?a Paramax trong th?i ?i?n hi?n nay , ???c ra m?t ??u n?m 2020 , s? d?ng  m?ch khu?ch ??i Class AB truy?n th?ng: trang b? 12 transistor cng su?t Toshiba (Nh?t), ??c bi?t amply ???c c?p ngu?n b?i bi?n p hnh xuy?n l?n, s? d?ng dy ??ng tinh khi?t, ??t dng t?i ??n 15Ampe, ??m b?o kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, ?n ??nh.


Vang C? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t DA-2500 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120

B? ?i Vang s? "ch?nh c?" DX-2500AIR DSP v main cng su?t MA120 c?a PARAMAX ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? s?n bng Piano, ???c ??t c?nh nhau t?o nn hi?u ?ng th?m m? hi?n ??i, sang tr?ng.


Combo Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120

K?t h?p 2 s?n ph?m Pro c?a Paramax : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


Loa ko Paramax Go 300 New

Loa ko Paramax Go 300 New 2020 ???c trang b? cng ngh? Bluetooth ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u Qualcomm - M?, k?t n?i v?i thi?t b? di ??ng r?t m??t m, ?n ??nh ???ng truy?n, tn hi?u r nt trong kho?ng cch ln ??n 10m.


Loa ko Paramax Go 300S

Loa ko Paramax c 3 model : Paramax GO 300 , Paramax GO 300 New , Paramax GO 300S.  Loa ko Paramax Go 300S : Loa tweeter: Loa tweeter ???ng knh 1inch (25.4mm) gip ti t?o d?i m cao chi ti?t, cng kh? n?ng phng m thanh ?i xa, ??ng th?i v?n ??m b?o tnh bao ph? cho khng gian gi?i tr ngoi tr?i


Loa Paramax P800

Loa Paramax P800 l loa treo v?i thi?t k? 3 loa 2 ???ng ti?ng, ki?u dng thng loa ??c ?o v?i cc ???ng nt u?n l??n ???c ph?i h?p m?t cch kho lo. m thanh m?nh m? v?i trung m r?ng m? gip ti t?o gi?ng ht nh? nhng, trung th?c.


Loa Paramax K850 New

Loa Paramax K850 New ???c thi?t l?p v?i cc thng s? ph h?p ?? ho?t ??ng t?i ?u trong khng gian gi?i tr gia ?nh. L s?n ph?m thu?c dng loa tiu chu?n, c?u trc khng qu c?u k? nh?ng t?ng chi ti?t thi?t k? c?a loa K-850 ??u ???c hon thi?n cng phu, ??m b?o ch?t m hi ho nh?ng s?ng ??ng cng kh? n?ng ho?t ??ng m?nh m?, b?n b?.


Loa Paramax P850 New

Loa Paramax P850 New c loa woofer ???ng knh 10 (254mm) c mng loa ???c thi?t k? - m ph?ng v?i cc ph?n m?m ?ng d?ng chuyn su gip h?n ch? hi?n t??ng bi?n d?ng khi cone loa di chuy?n ? t?c ?? c?c ??i, ?p ?ng d?i m trung - tr?m dy d?n, r?ng m? v c chi?u su ....


Loa Paramax K1000 New

Loa PARAMAX K1000 New ???c trang b? m?ch b?o v? loa PoweMaxTM - ch?ng chy loa tweeter , gip loa ho?t ??ng b?n b?, ngay c? khi ph?i ho?t ??ng ? m?c cng su?t cao trong nhi?u gi? li?n ...


Loa Paramax D1000 New 2019

Loa Paramax D1000 New l m?u loa hon ton m?i, s? h?u l?i ch?i karaoke c?c k? s?ng ??ng, v?i t?ng chi ti?t m thanh ???c th? hi?n tch b?ch nh?ng k?t n?i ch?t ch? t?o thnh ph?n n?n nh?c v?ng vng gip tn ln gi?ng ht theo chi?u h??ng sng r h?n v ?ong ??y tnh c?m .


Loa Paramax P1000 New 2019

Loa Paramax P1000 New l b quy?t th? gin hi?u qu? m B?n ch?c ch?n s? mu?n c trong th?i gian ny. S?n ph?m gip cho m?i kho?nh kh?c trong m nh?c tr? nn g?n g?i h?n, th?u ?o ??n t?ng chi ti?t c?m xc trong bi ht. ? l th? m thanh g?n nh? tuy?t v?i c?a m?t th? h? loa karaoke hon ton m?i, l?t xc ?? tr? thnh d?u ?n.


Loa Paramax K2000 New

Loa Paramax K2000 New s? h?u m thanh dy d?n, s?c s?o v t??i sng, qua ? di?n ??t tr?n v?n cung b?c c?m xc trong m nh?c. S?n ph?m ???c ch? t?o cng phu, v?i h? c? loa v cc linh ki?n cao c?p c l?i thi?t k? chuyn bi?t, nng ?? gi?ng ht nh? nhng, bay b?ng ....


Loa Paramax P2000 New 2019

Ch?t m c?a Loa Paramax P2000 New ch?m ??n gic quan ng??i th??ng th?c theo m?t cch t? t?: m thanh trung th?c, trnh di?n g?n gng, cc d?i m cao-trung-tr?m ph?i h?p ??u ??n v ha quy?n, gip cho gi?ng ht ??t ??nh: ln cao nghe s?c s?o, thu?n khi?t v xu?ng tr?m ??y su l?ng, dy d?n .


Loa Paramax D2000 New 2019

Loa Paramax D2000 New khng ch? lm t?t vai tr c?a loa chuyn dng dnh cho ca ht m ??ng th?i c th? s? d?ng nghe nh?c v?i m thanh th? hi?n ??m ch?t hi-fi, ph h?p cho nhu c?u gi?i tr 2 trong 1.


Loa Paramax F850 New 2019

S?n ph?m ???c ?nh gi 5 sao  ? ?ang Khuy?n Mi ?  Loa ??ng PARAMAX F-850 ??t ?? hi ha xuyn su?t d?i t?n, gip gi?ng ht ???c ti hi?n ?n t??ng, mang ??n c?m gic ng?t ngo, truy?n c?m m ch?c ch?n s? gy kch thch cho ng??i tr?i nghi?m

Loa Paramax F1050 New 2019

Loa ??ng PARAMAX F-1050 ??t ?? hi ha xuyn su?t d?i t?n, gip gi?ng ht ???c ti hi?n ?n t??ng, mang ??n c?m gic ng?t ngo, truy?n c?m m ch?c ch?n s? gy kch thch cho ng??i tr?i nghi?m ...


Loa Paramax F1000 New 2019

Loa ??ng Paramax F1000 New 2019c thi?t k? d?ng 3 ???ng ti?ng, v?i 4 loa con g?m 1 loa tweeter, 1 loa midrange v 2 loa woofer ???c b? tr theo tr?c ??ng. H? th?ng loa con ???c ?ng d?ng cc thi?t b?, linh ki?n cao c?p cho kh? n?ng ti hi?n m thanh xu?t s?c ? c? 3 d?i t?n


Loa Paramax F2000

? Loa ??ng Paramax F2000 new l loa l?n nh?t c?a Paramax thu?c dng 3 way : 1 treble , 1 mid v 2 bass 25cm ? ?ang Khuy?n Mi t?i Hong Mai Audio


Loa Paramax F2000 New

Loa ??ng PARAMAX F2000 New 2019 gi t?t nh?t , phin b?n hon ton m?i ???c th?c hi?n cng phu, ?ng d?ng cc thi?t b? hng ??u th? gi?i nh? :  LOUDSOFT (Denmark) dnh cho thi?t k? mng loa, LinearX (USA) ??i v?i m?ch phn t?n v thng loa, thi?t b? ki?m sot ch?t l??ng hng lo?t trn dy chuy?n s?n xu?t loa c?a KLIPPEL (Germany) .

Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang