Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

CA Sound

Menu trái Desktop View
Trang 1 2 [>] [>>]
Vang s? CA Sound Pro 2

Vang s? karaoke CA Sound Pro 2  l b? x? l tn hi?u m thanh karaoke hi?u su?t cao cho php ng??i dng ki?m sot ??c l?p v x? l tn hi?u m thanh trn cc ngu?n nh?c, ??ng th?i ?i?u ch?nh gi?ng ht theo yu c?u b?ng cc hi?u ?ng k? thu?t s?. Model m?i nh?t 2019


CA Sound KTV12 - Vang c? , ch?ng h , bluetooth

?u ?i?m v??t tr?i c?a vang c? KTV 12 : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h th? h? 3 , ch?ng h t?t h?n nh?ng ca khng n?ng


CA Sound KTV18 - New 2019 - Vang c? , ch?ng h , bluetooth

?u ?i?m v??t tr?i c?a vang c? KTV 18 : - M?t trong nh?ng mixer analog c ch?t m echo r?t hay , c th? ch?nh ???c bass mid treble c?a gi?ng ca - Tch h?p board ch?ng h th? h? 3 , ch?ng h t?t h?n nh?ng ca khng n?ng ...
CA Sound MN200 - Vang c? ch?ng h , bluetooth

Vang c? CASound MN200 s? d?ng cng ngh? tiu chu?n m thanh c?a M? v?i ch?t m m??t m v nh? nhng. Khng gy cho ng??i dng nghe kh ch?u nh? ?a s? cc lo?i vang c? c trn th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay.


Vang s? CA Sound KP 9900 Plus

Vang s? CASound  KP9900 plus ???c thi?t k? theo cng ngh? antilarsen chuyn nghi?p ??c l?p. S?n ph?m n l s? l?a ch?n s? 1 v thch h?p cho cc phng karaoke chuyn nghi?p.


DJK DK 500 - Vang C? Li?n Cng Su?t

Amply DJK DK 500 l model m?i nh?t 2020 . Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK DK 500 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thng


Amply DJK 2000 - Vang c? li?n cng su?t

Amply DJK 2000 l s?n ph?m Amply li?n vang c? ?ang hot nh?t hi?n ny. v?i kh? n?ng ch?ng h t?t , ca nh? nh?c hay , cng su?t kh l?n l ?u ?i?m c?a amply DJK 2000 . Th??ng hi?u Taiwan - s?n xu?t TQ - B?o hnh 12 thngAmply CA Sound KA 350 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 350 c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. ?y l m?t thi?t b? hi?n ??i, ???c thi?t k? b?i CAsound Vi?t Nam v?i nh?ng cng ngh? v linh ki?n hi?n ??i nh?t, nn n c nh?ng ?u ?i?m ??c bi?t, nh?ng tnh n?ng thng minh, ho?t ??ng t?t, kh? n?ng x? l m thanh chu?n ??n t?ng chi ti?t nh? ...Amply CA Sound KA 450 - Vang c? li?n cng su?t

Amply CASound KA 450 ( vang li?n cng su?t ) l model m?i nh?t c?a hng CASound , c h? th?ng ch?ng h tuy?t ??i ho?t ??ng d?a trn nguyn l t??ng t? nh? vang s?. Tch h?p ??y ?? tnh n?ng nh? bluetooth , ch?ng h , c?ng quang ...


C?c ??y 2 knh CA Sound 2/600

C?c ??y 2 knh CA Sound 2/600 l lo?i c?c ??y 2 knh v?i cng su?t 600W/CH/8? stereo v 1000W/CH/4? stereo. V?i m?c cng su?t ny th s? ph h?p cho nhu c?u gi?i tr t? gia ?nh cho ??n h? th?ng m thanh karaoke chuyn nghi?p v ng??i s? d?ng c th? d? dng k?t h?p v?i ?a s? dng loa Full-range v Sub-woofer hi?n nay trn th? tr??ng.


C?c ??y 2 knh CA Sound 2850

C?c ??y 2 knh CA Sound 2850 ???c xem l model cao c?p  c?a CA Sound trong cc dng cng su?t 2 knh , M?ch Cng su?t ki?u Class H, S? d?ng bi?n p Xuy?n. cng su?t ln ??n 850w/knh cho loa 8 Ohm , CA Sound 2850 ?? kh? n?ng ?nh nh?ng loa 4 t?c , 5 t?c kh tnh nh?t


C?c ??y 2 knh CA Sound 2/800

C?c ??y 2 knh CA Sound 2/800 l lo?i c?c ??y 2 knh v?i cng su?t 800W/CH/8? stereo v 1300W/CH/4? stereo. V?i m?c cng su?t ny th s? ph h?p cho nhu c?u gi?i tr t? gia ?nh cho ??n h? th?ng m thanh karaoke chuyn nghi?p v ng??i s? d?ng c th? d? dng k?t h?p v?i ?a s? dng loa Full-range v Sub-woofer hi?n nay trn th? tr??ng.


C?c ??y 4 knh CA Sound 4700

C?c ??y 4 knh CA Sound 4700 l cng su?t 4 knh nn r?t l?i ch khi khng c?n ph?i t?n nhi?u chi ph v khng gian di?n tch ?? s? h?u nhi?u chi?c main ?? ph?c v? ph h?p v?i dn nh?c.


C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6

C?c ??y 4 knh CA Sound 4.6 Ph h?p ghp dn gia ?nh , kinh doanh , xi ngu?n t?ng pho , cng su?t 650w/8 Ohm * 4 knh , d? s?c ko hai ?i loa full 3 t?c , 4 t?c , Ki?u dng ??p m?t , hng nh?p kh?u chnh hng , xu?t x? r rng


C?c ??y 4 knh CA Sound 4.8

C?c ??y 4 knh CA Sound 4.8 Ph h?p ghp dn gia ?nh , kinh doanh , xi ngu?n t?ng pho , cng su?t 800w/8 Ohm * 4 knh , d? s?c ko hai ?i loa full 3 t?c

C?c ??y 4 knh CA Sound 4850

C?c ??y 4 knh CA Sound 4850 g?n nh? l model hay nh?t trong cc main 4 knh gi t?m trung . Cng su?t CA Sound 4850 cho ch?t m s?ch , sng , cng su?t l?n 850w/knh * 4 d? s?c ?nh loa 4 t?c , 5 t?c , sub h?i 5 t?c


C?c ??y 4 knh CA Sound 4-800

C?c ??y 4 knh CA Sound 4/800 l dng c?c ??y ??i m?i nh?t v hi?n ??i nh?t, v?i cng su?t ln ??n 800 watt x 4 knh th kh? n?ng ?i?u ch?nh v? m thanh tch b?ch v ring r?i t?ng loa 1 l kh d? dng.


Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600

Vang c? CA Sound MN200 + C?c ??y CA Sound 2/600  thay th? hon h?o cho amply karaoke . V?i gi khuy?n mi t?t nh?t hi?n nay .


Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850

Vang c? CA Sound MN 200 + C?c ??y CA Sound 2850 thay th? hon h?o cho amply karaoke , th? hi?n nh?c v karaoke v??t tr?i , ?? cc tnh n?ng ch?ng h , bluetooth , optical ( c?ng quang )


Combo Vang S? CA Sound 9900 + C?c ??y CA Sound 2850
Loa CA Sound K312

Loa CA Sound K312 c Cng su?t th?c 300W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.


Loa CA Sound F3012

Loa CASound F3012 l model m?i nh?t c?a hng CASound , gi thnh t?t nh?ng ch?t m hay , l loa 3 t?c 1 bass v 1 treble kn


Loa CA Sound F1012 Limited

Loa CASound F1012 Limited l Loa fullrange 3 t?c CA Sound phin b?n gi?i h?n  Model cho ti?ng ca r?t hay , bass c?ng ph h?p gia ?nh v Karaoke kinh doanh  - B?o hnh 02 n?mLoa CA Sound KP 6012

Loa CA Sound KP 6012 l model loa Karaoke fullrange bass 30cm v?i gi thnh r? nh?ng ch?t l??ng r?t t?t , b?o hnh chnh hng 24 thng


Loa CA Sound KP 4012

Loa CA Sound KP4012 l dng loa full 3 t?c , ?p ?ng karaoke cao c?p chuyn nghi?p , ga thnh r? nh?ng ch?t m r?t hay b? xa cc dng loa n?m truy?n th?ng


Loa CA Sound F210

Loa CASound F210 dng Loa KARAOKE PRO chuyn nghi?p dnh cho th? lo?i nh?c remix. Mng loa b?n b?, ch?u ???c p l?c cao.  S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m


Loa CA Sound F212

Loa CA Sound F212 l s?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m .Cng su?t th?c 400W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.


Loa CA Sound F812 - Loa Karaoke CA Sound

Loa CASound F812 Dng Loa KARAOKE PRO chuyn nghi?p dnh cho th? lo?i nh?c remix. Mng loa b?n b?, ch?u ???c p l?c cao.    S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m bn ch?y nh?t n?m


Loa CA Sound H12 Special

Loa CASound H-12 Special l m?t trong nh?ng thi?t b? ???c ?a chu?ng do gi v?a ph?i , ch?t m hay , ?? b?n cao . Dng loa ???c dng r?t nhi?u trong Karaoke kinh doanh v?i chi ph th?p hi?u qu? cao


Loa CA Sound X12

Loa CA Sound X12 c cng su?t th?c 400W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c.  Loa CA Sound X12 c c? Loa cao c?p v?i nam chm Ferite c??ng ?? cao, Coil 75. Treble Coil 44 gc m? c?a H?ng loa 80x75 ch?t li?u Nh?a Pha Gang.

Loa CA Sound F115 - Loa Karaoke CA Sound.

Loa CA Sound F115 Cng su?t th?c 500W RMS (Ch?y th? 8 gi? lin t?c) m thanh t? nhin ???c ti t?o ba chi?u ?ng kinh ng?c T?i ?u ha cho ?p ?ng t?n s? m?n trong v trung th?c. S?n ph?m ???c s?n xu?t v thi?t k? theo tiu chu?n M? v ?i Loan ???c cc d? n kinh doanh tin dng v l s?n ph?m ra m?t n?m


Sub CA Sound SW 12 - Sub ?i?n bass 30 cm

Sub CA Sound SW12 Thi?t k? m?ch l?c cng ngh? CAsound Taiwan gip m?ch l?c s?ch v ti?ng sup su m?m m?i km ??y uy l?c , s?n ph?m ???c thi?t k? ch?c ch?n v ??p m?t v?i m?t tr??c ph?i mu tng ?en sang tr?ng ?nh n?i b?t ln th??ng hi?u c?a CA SoundSub CA Sound 12B - Sub ?i?n bass 30 cm

Sub CA Sound SW12b Thi?t k? m?ch l?c cng ngh? CAsound Taiwan gip m?ch l?c s?ch v ti?ng sup su m?m m?i km ??y uy l?c , s?n ph?m ???c thi?t k? ch?c ch?n v ??p m?t v?i m?t tr??c ph?i mu tng ?en sang tr?ng ?nh n?i b?t ln th??ng hi?u c?a CA SoundCA Sound s118 pro - Sub H?i Bass 50cm

Sub h?i CASound s118 pro v?i nam chm Ferite cao c?p cho 3 super bass 50cm coil 100mm th m thanh loa sub S118 mang l?i cho dn nh?c ch?c ch?n s? ch?t l??ng.Loa Sub CA Sound S118 v?i cng su?t cao ph h?p v?i cc dn nh?c sn kh?u h?i tr??ng, sn kh?u ca nh?c, cc dn nh?c phng karaoke chuyn nghi?p

Micro CA Sound M8

V?i m?c gi t?m trung nh?ng micro CASound M8 mang l?i c?m gic nh? khi b?n ?ang xi micro cao c?p , h?i ?? cc tnh n?ng c?n thi?t nh? t? ng?t , ch?ng h , d t?n s? s?ch , thay ??i t?n s? mic ...


HM S15 : Amply CA Sound KA350 - Loa CA Sound K312

Amply CA Sound KA350 - Loa CA Sound K312 Tr?n b? s?n ph?m amply karaoke v loa CA Sound , ?u ??m amply tch h?p ch?ng h , usb , bluetooth coi nh? m?t amply ?a n?ng ch?i nh?c v Karaoke , ti?ng echo kh hay ?p ?ng nh? c?u karaoke gia ?nh , qun nh? . Loa CA Sound bass 30cm , 2 mid , 2 treble thu?c dng loa hay c?a th? tr??ng


Trang 1 2 [>] [>>]
Về Đầu Trang