Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Dn Karaoke Hay Vip

Menu trái Desktop View
Trang 1
Khuy?n Mi Karaoke

Khuy?n mi loa jbl , loa bik , loa bmb , amply jarguar hn qu?c , vang c? , vang s? gi r? nh?t th? tr??ng


HM T19 : Amply Jarguar Pro 506N Gold Bluetooth AF + Loa Paramax Pro C12

Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth : nh?p kh?u 100% Hn Qu?c , model m?i nh?t . Loa Paramax Pro C12 : model ??u bng trong loa karaoke n?m c?a Paramax , bass 30 cm , hng chnh hng
HM T17 : Amply Jarguar 203N Gold AF + Loa Paramax Pro C10

Loa Paramax Pro C102 : model ??u b?ng trong loa karaoke Paramax Pro , bass 25 cm thu?c dng 3 ways 5 speaker , hng chnh hng .  Amply Jarguar 203n Gold AF Bluetooth : nh?p kh?u 100% Hn Qu?c , model m?i nh?t 2020 , ch?ng h hon h?o


HM T15 : Amply Jarguar 203N Gold AF + Loa Paramax Pro C12

Amply Jarguar 203n Gold AF Bluetooth : nh?p kh?u 100% Hn Qu?c , model m?i nh?t 2020 .+ Loa Paramax Pro C12 : model ??u bng trong loa karaoke Paramax Pro , bass 30 cm thu?c dng 3 ways 5 speaker , hng chnh hng
HM T13 : Amply Jarguar 203N Gold AF Bluetooth + Loa JBL Ks310

Amply Jarguar 203N Gold AF Bluetooth + Loa JBL Ks310 t?o nn dn Karaoke hay , ch?ng h , ca nh? nh?c hay . Amply Jarguar 203n Gold AF Bluetooth : nh?p kh?u 100% Hn Qu?c , model m?i nh?t . Loa JBL Ks310 : model ??u bng trong loa karaoke jbl , bass 25 cm , hng chnh hng


HM T11 : Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth + Loa JBL Ki312

K?t h?p gi?a Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth + Loa JBL Ki312 t?o nn dn Karaoke hay , ch?ng h , ca nh? nh?c hay . Amply Jarguar Pro 506N Gold AF Bluetooth : nh?p kh?u 100% Hn Qu?c , model m?i nh?t . Loa JBL Ki312 : model ??u bng trong loa karaoke jbl , bass 30 cm , hng chnh hng


HM JBL08 amply CA Sound 350 + Loa JBL KS310

Amply CASound 350 + Loa JBL KS310 t?o nn dn karaoke cao c?p , ch?ng h , ca nh? ph?c v? t?t cho nhu c?u gi?i tr gia ?nh kinh doanh v?i gi thnh r?


HM BIK 05 : CA Sound 350 + Loa BIK 999NV

K?t h?p gi?a loa BIK 999NV v Vang li?n cng su?t CA Sound 350 t?o nn dn Karaoke hay , ch?ng h , ca nh? nh?c hay hi?u qu? dn ny mang l?i r?t ?ng kinh ng?c .?u ?i?m : ca r?t nh? , ch?ng h , ?nh t?t cc th? lo?i nh?c bolero , dance , nonstop , c th? lm dn nghe nh?c chuyn nghi?p , amply c ch?c n?ng bluetooth m?i nh?t 4.1 , c?ng usb , c?ng sub out ring bi?t ....HM P19 : Vang s? li?n cng su?t Bosa 3000 - Loa BIK 999nv

 Vang s? li?n cng su?t  Bosa 3000 - Loa BIK 999nv t?o nn  B? Karaoke v nghe nh?c c?c t?t , ??c bi?t loa ?nh cc hi?u ?ng b? g? th? hi?n nh?c r?t hay


HM P02 : Amply Paramax 888 Piano - Loa Paramax P1000 New

Amply PARAMAX SA-888 Piano ???c thi?t k? h??ng t?i ch?t m tinh t? cng cng su?t m?nh m? gip gi?ng ht tr? nn n?i l?c v c?m xc. S?n ph?m m?i ny mang dng v? sang tr?ng ??c nh?t d??ng nh? kh c th? tm th?y trn th? tr??ng ampli karaoke hi?n nay ....HM P03 : Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New

Amply Paramax 999 Piano New + Loa Paramax F850 New t?o nn m?t dn nghe nh?c v karaoke hay v?i gi thnh r , hng chnh hng b?o hnh t? 3 n?m - 5 n?m cho s?n ph?m Paramax


HM P09 : Amply Paramax 888 Piano New - Loa Paramax F1000 New 2019

Amply Paramax 888 Piano New + Loa Paramax F1000 New : ?p ?ng t?t nhu c?u ca ht gi?i tr cho gia ?nh , ca nh? , nh?c hay , th?i gian b?o hnh chnh hng ln ??n 5 n?m cho loa v 3 n?m cho amply


HM P01 : Amply Paramax 999 Piano New - Loa Paramax F2000 New 2019

Amply Paramax 999 Piano New - Loa Paramax F2000 New 2019 t?o nn 1 b? dn Karaoke - nghe nh?c hay trong t?m gi , thch h?p s? d?ng cho phng gi?i tr gia ?nh  , amply v loa paramax c?t model m?i nh?t 2018 , ki?u dng ??p ,ch?t m hay + T?t c? l hng chnh hng , amply b?o hnh 3 n?m , loa b?o hnh 5 n?m


HM P11 : Amply Paramax 999 Air New - Loa Paramax FX1500

Amply Paramax 999 AIR New + Loa Paramax FX1500 : Combo Paramax : ?p ?ng t?t nhu c?u ca ht gi?i tr cho gia ?nh , ca nh? , nh?c hay , th?i gian b?o hnh chnh hng ln ??n 5 n?m cho loa v 3 n?m cho amply ...


HM S15 : Amply CA Sound KA350 - Loa CA Sound K312

Amply CA Sound KA350 - Loa CA Sound K312 Tr?n b? s?n ph?m amply karaoke v loa CA Sound , ?u ??m amply tch h?p ch?ng h , usb , bluetooth coi nh? m?t amply ?a n?ng ch?i nh?c v Karaoke , ti?ng echo kh hay ?p ?ng nh? c?u karaoke gia ?nh , qun nh? . Loa CA Sound bass 30cm , 2 mid , 2 treble thu?c dng loa hay c?a th? tr??ng


HM P07 : Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New

Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax MA120 + Loa Paramax P2000 New t?o nn combo Karaoke cao c?p c?a Paramax , v??t qua gi?i h?n c?a m?t amply khi dng vang s? v c?c ??y .?u ?i?m : nh?c s?ch , hay ch?ng h , ca nh? , c bluetooth , chi ph v?a ph?i , hay h?n h?n so v?i s? d?ng amply....


HM P21 : Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA 120 + Loa Paramax F2000 New

Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA120 t?o nn m?t combo ??ng c?p , cng su?t 600w * 2 ( 8 ohm ) d? s?c ko nh?ng c?p loa full 3 t?c kh ?nh nh?t hi?n nay nh? BIK , JBL , MARTIN , PARAMAX PRO S12 , C12 ...


HM P23 :Vang S? Paramax MX 2000 + C?c ??y Paramax MA MA120 + Loa Paramax FX 1500 New

Vang S? Paramax MX 2000  + C?c ??y Paramax MA 120 + Loa Paramax FX1500 New s? cho b?n nh?ng pht giy gi?i tr tho?i mi nh?t , khc h?n s? d?ng amply karaoke , t? bi?t h rt , echo khc h?n nh? m?t dn chuyn nghi?p . Thch h?p phng gi?i tr gia ?nh cao c?p , ki?u dng ??p ch?t m hay .


HM P06 : Amply CA 350 + Loa CA F1012 + Sub CA 12B

+ Amply CA Sound 350 , Loa CA Sound F1012 , Sub CA Sound 12B - Combo karaoke CASound : ?p ?ng t?t nhu c?u ca ht gi?i tr cho gia ?nh , ch?ng h ca nh?HM P16 : Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500 + Loa Paramax SC 2500

Combo Karaoke cao c?p c?a Paramax Vang S? Paramax DX 2500 AIR + C?c ??y Paramax DA 2500 + Loa Paramax SC 2500, v??t qua gi?i h?n c?a m?t amply khi dng vang s? v c?c ??y . ?u ?i?m : nh?c s?ch , hay ch?ng h , ca nh? , c bluetooth , chi ph v?a ph?i , hay h?n h?n so v?i s? d?ng amply...HM P13 : Mixer Paramax MX 2000 - Cng su?t Paramax MA 220 - Loa Paramax Pro C12

Vang s? Paramax MX 2000 + Cng su?t Paramax MA 220 + Loa Paramax Pro C12 :t?ng h?p b? 3 c?a Paramax Pro t?o nn 1 dn Karaoke cao c?p hay , thch h?p phng gi?i tr cao c?p .Vang s? PARAMAX MX 2000  v c?c ??y cng su?t PARAMAX MA 220 ???c thi?t k? ??ng b?, s? h?u v? ??p chung t? cng ngh? Pro ....


HM 25 : Vang S? Paramax MX 320 + C?c ??y Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12

Vang S? Paramax  MX 320 + C?c ??y Paramax Ma 220 + Loa Paramax Pro S12 c?m nh?n ??u tin l ch?t m ? v??t h?n cc model hng gia ?nh , th?m ch h?n c? phn khc hng th??ng hi?u cng t?m gi . B? ba ny ?em ??n cho khch hng nh?ng c?m nh?n khc bi?t , ch?t m c?a nh?c r?t s?ch , echo revert tinh ch?nh ???c theo mu?n .


HM P17 : Vang Agasound 4000 - C?c ??y Agasound A4 - Loa Agasound AT15

Vang S? Agasound 4000 + C?c ??y Agasound A4 + Loa Agasound AT15 l Combo Karaoke Cao C?p ?nh di?n tch l?n 30m2 , t?t c? hng chu?n hay , ?nh t?t m?i th? lo?i , c th? ?nh ngoi tr?iHM P04 : Vang s? CA 9900 + Main CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub CA 118

Vang s? CA 9900 Plus + Main CA 4.6 + Loa CA F1012 + Sub h?i CA 118 - Gi t?t nh?ng ?p ?ng m?i th? loa Karaoke gia ?nh v kinh doanh


HM KD01 : Vang s? CA Sound 9900 + Main CA Sound 4.8 + Loa CA Sound F1012 + Sub CA Sound 118

Vang s? CA Sound 9900 + Main CA  Sound 4.8 + Loa CA  Sound F1012 + Sub  CA  Sound 118 t?o nn  dn karaoke chuyn nghi?p v kinh doanh ?nh r?t hay gi r?


Combo Karaoke Cao C?p HM K04

Dn Karaoke Cao C?p . S? d?ng  thi?t b? cao c?p c?a BIK Audio Japan va loa JBL KP 4012 . V?i Karaoke gia ?nh ho?c kinh doanh , v?i m?c ??u t? =< 100tr th ?y l m?t combo hon h?o v? ch?t l??ng c?ng nh? ki?u dng . BIK Audio l th??ng hi?u trn 20 n?m ??n t? Nh?t B?n ( www.bik-audio.com ) . JBL l th??ng hi?u chuyn m thanh cao c?p c?a USA .Cc s?n ph?m c?a BIK Audio ???c s? d?ng trong Karaoke kinh doanh v gia ?nh do ?? b?n cao , ch?t m t?t , loa BIK b?o hnh 03 n?m


Combo Karaoke Cao C?p - Martin England - HM K05
Combo Karaoke Cao C?p - Martin England - HM K13
Trang 1
Về Đầu Trang