Đóng

Sản phẩm

HOT LINE

Micro KaraOke

Menu trái Desktop View
Trang 1
T?ng h?p cc model Micro Karaoke hay

Gi cc lo?i Micro Karaoke hay nh? jbl ,  Shure , BIK , Sennheiser , AKG , Karol , Paramax , Guinness  ... ch?t m hay , ch?ng h ,  s?ch ti?ng khng t?p m, ??u cc dy t?n , t? ng?t khi khng s? d?ng  ,h? tr? vocal t?t thch h?p cho ng??i ca hay v c? ng??i gi?ng y?u .


Micro CAVS T4

Micro khng dy CAVS T4 s? d?ng t?n sng UHF. B? thu g?m 2 knh s? d?ng cng lc (knh A, knh B) v?i 200 knh t?n s? ty ch?n.Ph?m vi ph? sng 100m ty thu?c vo khng gian s? d?ng.


Micro JBL VM 300

Micro JBL VM300 cung c?p m?t lo?t cc tnh n?ng cao c?p nh?m m?c ?ch gip cho vi?c thi?t l?p v s? d?ng nhanh chng v d? dng. Ch?c n?ng qut s? t? ??ng ki?m tra cc t?n s? / knh khng s? d?ng m khng c?n tm ki?m th? cng. Shake to Sync ho?t ??ng trong t? 2400 MHz - 2483,5 MHz v cho php ??ng b? ha t?n s? ??ng th?i c?a hai HT300 ....Micro Karol K1000

V?i Micro Karol K1000 ht karaoke ch?a bao gi? tuy?t v?i ??n th?. S?n ph?m ???c tch h?p nh?ng tnh n?ng t?i ?u nh?t c?a m?t b? micro khng dy nh? c?m ?ng t? ng?t , ti?t kim pin , ch?ng h


Micro c?t bi?u di?n khng dy GT

Micro khng dy GT - ???c thi?t k? li?n kh?i c chn ??ng d?ng c? ?i?n, v?i mu vng ng nh sang tr?ng v tinh t? trong t?ng chi ti?t lm cho b? micro khng dy hi?n ??i tr? nn ?n t??ng h?n v?i dng v? c? ?i?n. Nhn tr?c di?n nh? m?t bng hoa ?ang n? c 8 cnh s?c s?o, t?ng c?m h?ng cho ng??i htMicro Shure UGX8 II

Cng ngh? hon ton m?i nh?t ? Micro Shure UGX8 II ???c trang b? ? l Smart Micro khi ??t micro xu?ng bn trong 5 giy micro s? t? ??ng ng?t chuy?n v? tr?ng thi ti?t ki?m pin, sau 15 pht micro s? t? ??ng t?t ton b?

.


Micro Shure UGX10 II

Micro Shure UGX10 II - V?i vi?c t?i ?u ha CHIP x? l d?a trn c? s? cc dng c s?n nh? Ugx9II , kh? n?ng ch?ng h c?a Micro SHURE UGX10II ???c kh?ng ??nh th?c t? r?t t x?y ra tnh tr?ng h, r rt .


Micro Shure UGX9 II

Micro Shure UGX9 II c? micro chuyn dng cho karaoke nn c ?? nh?y cao, d? b?t mic, d? ht, ht to g?n micro khng v? ti?ng . B??c sng r?ng do ? khng ?i h?i ng??i dng ph?i c k? n?ng c?m micro t?t


Micro CA Sound M8

V?i m?c gi t?m trung nh?ng micro CASound M8 mang l?i c?m gic nh? khi b?n ?ang xi micro cao c?p , h?i ?? cc tnh n?ng c?n thi?t nh? t? ng?t , ch?ng h , d t?n s? s?ch , thay ??i t?n s? mic ...


Micro MiSound M5 Plus

 ? ?ang Khuy?n Mi B? S?c + Pin S?c Cao C?p ? Micro MiSound M5+ Plus ?y l b?n nng c?p c?a Misound M5  , ti?ng hay h?n v sng t?t h?n nhi?u so v?i b?n c? , dng s?n ph?m ???c thi?t k? hon h?o khng ch? ??p m cn cho ch?t l??ng m thanh t?t, v?i thi?t k? tay micro b?t m r?t nh?y cng vi?c tch h?p cc tnh n?ng t?i ?u nh?t cho m?t micro hi?n nay nh?: c?m bi?n gia t?c, khng b?t m sau 3s ?? xu?ng bn


Micro Paramax Pro-9000

Micro Paramax Pro-9000 New - micro KM S?C khng dy hon ton m?i tch h?p cng ngh? t? ??ng d tm knh t?n s? Auto Channel Targeting. S?n ph?m ch?c ch?n mang l?i hi?u qu? v c?m gic s? d?ng ?ng gi, ??c s?c t? ki?u dng cho ??n ch?t m.


Micro Paramax SM-2500 Smart

Micro Paramax SM-2500 Smart Tri?t tiu h rt t?i ?u Thi?t l?p ln ??n 200 knh (CH-A v CH-B), ng??i dng c th? d? dng thay ??i, trnh hi?n t??ng trng knh t?n s?. 5 giy sau khi kh?i ??ng s? t? t?t mn hnh ?? ti?t ki?m n?ng l??ng. Sau 3 giy khng c m thanh s? t? ng?t thu m ?? ch?ng ?n (Mute). Sau 5 giy s? t? ??ng chuy?n sang ch? ?? ch? (Stanby) khi ng??i s? d?ng khng c?m micro trn tay. Sau 15 pht khng s? d?ng s? t? ??ng t?t ngu?n (Power-off) ?? ti?t ki?m n?ng l??ng.

Micro Paramax SM2500 Smart New

Micro Paramax SM2500 Smart cho php thi?t l?p ln ??n 200 knh (CH-A v CH-B), ng??i dng c th? d? dng thay ??i, trnh hi?n t??ng trng knh t?n s?. ??c bi?t v?i kh? n?ng ch?ng h t?i ?u nh? trang b? m?ch ch?ng h v ph?n RF ?ng d?ng b? l?c hi?u su?t cao nhi?u giai ?o?n ...


Micro Paramax Pro-M8

Micro Paramax Pro-M8 ti t?o gi?ng ht l thi?t b? gi?i tr ?i h?i kh? n?ng thi?t k? hon h?o trong t?ng chi ti?t, nh?m ti hi?n ch?t gi?ng c?a ng??i ht m?t cch trung th?c, s?c nt, h? tr? qung trung tr?m dy d?n, bung m?.Micro PARAMAX PRO-M8 khng ch? hon thnh t?i ?u nhi?m v? ? m cn t?ng c??ng cc tnh n?ng thng minh ti?n ch, th?i th??ng: ch?ng h rt, t? ng?t ti?ng (mute), ti?t ki?m n?ng l??ng pin (sleep)


Micro Paramax Pro M8 New

Micro Paramax Pro M8 ???c trang b? tnh n?ng t? ??ng d tm knh t?n s? - Auto Channel Targeting, ti?p nh?n t?n s? c c??ng ?? nhi?u sng th?p nh?t. Bn c?nh ?, v?i nt ?i?u ch?nh Squelch cng t?ng tnh linh ho?t cho s?n ph?m trong vi?c hi?u ch?nh ?? nh?y khi nh?n sng.


Micro Misound M550i

Micro Misound M550i l model m?i nh?t c?a hng Misound , phin b?n nng c?p cho model Misound M5+ tr??c ?  .Micro Misound M550i ?? cc tnh n?ng cao c?p nh? ch?ng h , t? ng?t , ??c bi?t c?i thi?n ti?ng ca nh? nhng h?n so v?i Misound M5+ , th? hi?n ?ui reverb t?t h?n h?n ( t??ng t??ng micro MiSound M8 )


Micro Misound M6

Micro MiSound M6 ?y l dng s?n ph?m ???c thi?t k? hon h?o khng ch? ??p m cn cho ch?t l??ng m thanh t?t, v?i thi?t k? tay micro b?t m r?t nh?y cng vi?c tch h?p cc tnh n?ng t?i ?u nh?t cho m?t micro hi?n nay nh?: c?m bi?n gia t?c, khng b?t m sau 3s ?? xu?ng bnMicro Navison N52

Micro Navison N52 l micro karaoke khng dy m?i nh?t c?a th??ng hi?u Navison Audio , thi?t b? ???c thi?t k? ?? cc ch?c n?ng t? ng?t , r?i t? ?ng ng?t mic . M?u m ??p, b?t m?t v g?i xem l hon h?o v?i m?c gi t?m trung


Micro MiSound M8

Micro Misound M8 l chi?c micro khng dy ???c tch h?p ??y ?? cc tnh n?ng t?t nh?t c?a m?t h? th?ng micro khng dy karaoke chuyn d?ng  nh? t? ng?t , ch?ng h v l c?i ti?n c?a 2 model tr??c ? l M5 v M6 .


Micro Musicwave HS 1600i

Micro Musicwave HS 1600i v?i 120 t?n s? ???c ci ??t t? ??ng thng qua Bluetooth, micro HS-1600i gip ng??i dng x? l hon ton v?n ?? trng v nhi?u t?n s?, ??c bi?t v?i nh?ng khch hng l ch? kinh doanh karaoke. Trong ?i?u ki?n t?t nh?t, micro HS-1600i c th? ??t ??n ng??ng thu pht tn hi?u ln t?i 100m.


Micro Navison N58

Micro Navision N58 r?t chu?n v? ngo?i hnh , ?? s?c x?o c?a linh ki?n khc h?n so v?i cc dng hng cng t?m gi ?ang c trn th? tr??ng hi?n nay , v? ch?t m v do l m?t nh s?n xu?t m thanh ?n chuyn nghi?p cho nh?c v Karaoke nn micro Navison c ch?t m v cng ph h?p v?i Karaoke hi?n nayMicro Navison N68

Micro Navision N68

Hng m?i 100%
B?o hnh 12 thng


Micro HXD K8

Micro HXD K8 v?i tnh n?ng quyt t?n s? t? ??ng UHF, HKD K8 hon ton khng b? nhi?u, ?? ?n ??nh cao. Vi?c qut t?n s? gi?a micro v ??u thu kh d? dng khi s? d?ng m?t h?ng ngo?i ?? qut t?n s? chnh xc v nhanh chng, v?i 200 knh th hi?n t??ng trng t?n s? khng x?y ra khi s? d?ng.


Micro Calswe K70

Micro khng dy Calswe K70 ???c thi?t k? ho?t ??ng b?n b? trong ?i?u ki?n c th? ho?t ??ng nhi?u gi? lin t?c v cng ngh? ??c quy?n ch?ng va ??p m?nh ?ng kinh ng?c  Ho?t ??ng khng dy d?a trn sng UHF di t?n r?ng 630MHz - 690 Mhz, thu nh?n xa t?t t?m 100m


Micro Shupu SM 8000

Micro Shupu SM8000 c kh? n?ng ch?ng r rt, cho m thanh t?t nh?t, ti?ng nh?c tr?ng tr?o, ?m p ??y s?c m?nh. ??c bi?t  gip gi?ng ht c?a b?n th?c s? m?nh m? h?n nh?ng g b?n t??ng t??ng.


Micro Shupu SM 959
Micro Shure 78a

micro shure sm78a la? sa?n ph?m cao c?p ?c nh?p kh?u va? thi?t k? theo tiu chu?n cng ngh? USA  cho ba?n gio?ng ha?t trong nhe? v??i thn micro ?c la?m b??ng kim loa?i sang tro?ng cao c?p ko chi? mang la?i cho ba?n gio?ng ha?t m nhe? ma? co?n hu?t m ma?nh me? , ??c bi?t do ??u micro thi?t k? theo cng ngh? cao c?p nn l??t b? ???c cc tn hi?u ph?n h?i t?n s? cao gip micro ch?ng h t?t cho dn Karaoke gia ?nh v kinh doanh

Micro Sennheiser 868II

Micro Sennheiser 868II l dng s?n ph?m ?p ?ng tiu chu?n cao, v?i cng ngh? super cardioid hi?n ??i, cho ti?ng ca thot m?nh m?, ti?ng bass m?m m?i cho gi?ng c? th? hi?n 1 cch truy?n c?m nh?t.


Micro BIK Pro 8

Micro BIK Pro 8 l micro c?a hng s?n xu?t n?i ti?ng c?a Nh?t B?n BIK. V?i gi?i ng??i yu m thanh t?i Vi?t Nam v trn th? gi?i th th??ng hi?u ny ? khng cn xa l? . Th??ng hi?u BIK lun ch tr?ng v? ch?t l??ng s?n ph?m nn b?n c th? hon ton yn tm

Micro Audio Technica MB 2K

Micro c dy c?a audio-technica MB 2K mang ??n ch?t l??ng m thanh trn c? s? mong ??i ,  m thanh trung th?c c?a ti?ng ca. B?n s? c?m th?y kh nh? v ?n t??ng khi v?a c?t ti?ng ca v?i cy micro ny.


Trang 1
Về Đầu Trang